koszty uzyskania przychodów

Stratę poniesioną w poprzednim roku można odliczać w trakcie roku podatkowego

Biblioteka otrzymuje przychód w postaci dotacji od organizatora oraz dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, z których pokrywa koszty bieżącej działalności. Jak wykazać te dotacje w CIT-8?
Kolejne pytanie dotyczy odsetek od zobowiązań. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) wspomina jedynie, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odsetek naliczonych, które nie zostały zapłacone. Czy w takim razie odsetki zapłacone są kosztem podatkowym?
Jeżeli wydatek na zapłatę odsetek nie jest kosztem, to biblioteka odprowadza podatek nawet wówczas, gdy za poprzedni rok wykazała stratę? Czy już przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek można uwzględnić stratę z poprzedniego roku?

Zakup kwiatów dla dyrektora innej instytucji kultury

Czy wydatek na kwiaty cięte oraz książkę przekazane dyrektorowi innej biblioteki z okazji 50-lecia jej powstania jest wydatkiem na cele reprezentacyjne? Czy należy odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy? Czy wydatek na cele reprezentacyjne może być finansowany z dotacji otrzymanej od organizatora?

Autorskie koszty uzyskania przychodów

• Przychód z praw autorskich należy do źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe, a nie np. działalność gospodarcza lub osobista • Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich wynoszą 50% przychodu, ale do wysokości rocznego limitu 42 764 zł • Po przekroczeniu tego limitu nie potrąca się kosztów uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów w działalności twórczej i artystycznej

• Do wynagrodzenia twórców i artystów wykonawców stosuje się koszty w wysokości 50% • Inaczej oblicza się wynagrodzenie, gdy twórcą jest pracownik instytucji kultury • Umowa o pracę musi wyróżniać część wynagrodzenia twórczego