koszty wyżywienia i zakwaterowania artystów

Świadczenia dodatkowe dla artysty

Samorządowa instytucja kultury organizuje niebiletowany koncert w plenerze. Podpisuje umowę z agencją artystyczną na występ polskiego artysty. Oprócz wynagrodzenia, w umowie określono dodatkowe świadczenia dla artysty, takie jak: poczęstunek, noclegi, wyposażenie garderoby, dojazdy dla artysty (taki zapis jest zawarty w umowie). Całość kosztów związanych z tym koncertem finansowana jest z dotacji podmiotowej.
Czy w związku z tym, że instytucja zapewnia świadczenia typu nocleg, posiłki, wyposażenie garderoby zgodnie z zapisami umowy zawartej z agencją reprezentującą artystę, wystąpi po jej stronie zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego lub z tytułu VAT?

Koszty wyżywienia i zakwaterowania artysty

Instytucja kultury chce zawrzeć umowę cywilnoprawną (umowę-zlecenia) z artystą, który wystąpi z koncertem dla dzieci. Wynagrodzenie artysty za koncert wynosi 2000 zł. Ponadto instytucja ma ponieść koszty zakwaterowania i wyżywienia artysty w hotelu w wysokości 350 zł. Przychodem artysty będzie wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wartość świadczenia polegającego na nieodpłatnym zakwaterowaniu i wyżywieniu na łączną kwotę 2350 zł, od której instytucja kultury, jako płatnik podatku dochodowego, powinna pobrać zaliczkę na podatek i przekazać ją do urzędu skarbowego.
Co ze składkami na ZUS?
Czy należy je płacić od łącznej kwoty 2350 zł, czy tylko od kwoty 2000 zł?

Koszty wyżywienia i zakwaterowania artystów finansowane przez instytucje kultury

• Zasady rozliczenia dodatkowych świadczeń na rzecz artysty powinna określać umowa zawarta między nim a instytucją kultury • Strony mogą się umówić, że instytucja kultury pokryje koszty wyżywienia i noclegów artysty — w takim przypadku otrzymuje on nieodpłatne świadczenie, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy • Innym rozwiązaniem jest podwyższenie honorarium artysty o koszty jego zakwaterowania, wyżywienia czy transportu