krajowe standardy rachunkowości

Krajowe standardy rachunkowości w instytucji kultury

• Nie każdy standard rachunkowości można wykorzystać w instytucji kultury • Rozwiązania zawarte w standardach rachunkowości ułatwiają poprawne ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym • Standardy stosuje się w sprawach nieuregulowanych ustawą o rachunkowości