księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dwóch instytucji w jednym miejscu

Wiele księgowych instytucji kultury prowadzi księgowość na łączonych etatach w dwóch różnych instytucjach kultury w tej samej miejscowości np. pół etatu w domu kultury i pół etatu w bibliotece (lub w innej proporcji etatów). Programy księgowe są instalowane na serwerze, a przenośne laptopy mogą się z nimi łączyć jedynie po podaniu hasła.
Czy w takiej sytuacji za zgodą — pisemnym porozumieniem obu dyrektorów — można prowadzić księgi rachunkowe obu instytucji w jednym miejscu?

Kiedy ująć w księgach rachunkowych koszty umowy-zlecenia?

Pytanie W którym miesiącu powinna być zaksięgowana w koszty umowa-zlecenie zawarta na trzy miesiące (październik — grudzień), płatna jednorazowo w grudniu? Umowę-zlecenie płatną w grudniu danego roku należy ująć w księgach rachunkowych w tym samym miesiącu. Wyjaśnienie W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych (art. 744 […]

Wynik z lat poprzednich w księgach rachunkowych

Nowy główny księgowy instytucji zauważył, że od 2002 do 2010 r. zyski instytucji kultury nie były przeksięgowane na fundusz instytucji, tylko pozostawione na koncie „Wynik z lat ubiegłych”. Od 2011 r. wynik był już odnoszony prawidłowo na fundusz instytucji, a od 2015 r. na fundusz rezerwowy.
Czy można teraz pod datą 31 grudnia 2017 r. przeksięgować saldo konta „Wynik z lat ubiegłych” na konto „Fundusz instytucji kultury” — jako mienie nabyte?
Czy potrzebna jest na to zgoda organizatora?

Dotacja celowa

W 2016 r. instytucja otrzymała 20 000 zł dotacji celowej na rozbudowę budynku użyczonego przez organizatora na podstawie umowy. Wpływ dotacji zaksięgowano na koncie 740 „Dotacje”. Po zakończeniu inwestycji w grudniu 2016 r. instytucja na podstawie dokumentu Przyjęcie towaru (PT) przekazała zwiększenie środka trwałego gminie i dokonano następujących księgowań:

 • Wn 800 „Fundusz instytucji kultury”,
 • Ma 011 „Środki trwałe”.

To był błąd. Wykryto go już po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2016 r., ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.
Jak naprawić błąd?
Czy w związku z tym należy skorygować bilans i informację dodatkową, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie roczne do GUS F-02/dk o finansach instytucji kultury za rok 2016?

Użytkowanie wieczyste gruntu w księgach rachunkowych

Nowy główny księgowy w centrum kultury zauważył, że od co najmniej 2001 r. na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów znajduje się wartość gruntów. Grunty są oddane centrum kultury w użytkowanie wieczyste na 40 lat.
Czy taka ewidencja jest prawidłowa, a jeżeli nie, to jakich zapisów należy dokonać, aby ten stan skorygować?

Odpisy aktualizujące należności w księgach rachunkowych instytucji kultury

 • Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
 • Odpisy aktualizujące wartość należności nie stanowią kosztów uzyskania przychodów
 • W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, równowartość uprzednio dokonanego odpisu zwiększa wartość danego składnika aktywów

Zwrot dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych

Instytucja kultury dopiero w kwietniu br. zwróciła do organizatora niesłusznie wykorzystaną za rok ubiegły dotację podmiotową.

 • Na jakim koncie ująć zwrot dotacji?
 • Czy zastosować § 2910 i 4560?
 • Czy dyrektor powinien wydać zarządzenie w sprawie zwrotu?

Wadium w księgach rachunkowych

W art. 45 ust. 7 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) jest tylko wzmianka, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie ma mowy o wydzielonym rachunku.

 • Czy mały ośrodek kultury musi mieć wydzielony osobny rachunek bankowy na wadia wpłacane w pieniądzu?
 • Czy wystarczy odpowiednia analityka do konta 130 „Rachunek bankowy” na wadia?
 • W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wadium wpłacone w pieniądzach i w gwarancjach?

Opłata za wyłączność w księgach rachunkowych

W związku z organizowanymi imprezami samorządowa instytucja kultury pobiera od firm opłaty za wyłączność, np. na obsługę gastronomiczną czy za karuzele. Z otrzymanych z tego tytułu środków pokrywa koszty związane z organizacją danej imprezy. Ze względu na fakt, że instytucja kultury nie jest właścicielem terenu, na którym odbywają się imprezy, księgowanie opłat za wyłączność na koncie 710 „Sprzedaż pozostałych usług” wydaje się nieprawidłowe. Czy w takim przypadku opłaty te należy księgować na koncie 762 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Zasada memoriału w księgach rachunkowych instytucji kultury

W 2012 r. dom kultury zawarł umowę na wynajem sali. Spotkanie się odbyło, ale najemca nie zapłacił w terminie wynikającym z umowy. Po wielu monitach uregulował on zaległość w marcu 2013 r. Jak wykazać w bilansie należność wymagalną, jeśli kwota należna nie była zaksięgowana?

Rozliczenie projektu realizowanego przez MDK

Miejski dom kultury (MDK) w ramach realizowanego projektu złożył wniosek o płatność w listopadzie 2012 r. Zgodnie z umową koszty w całości ponosi MDK, a po rozliczeniu zostaną one zwrócone na jego konto (jako forma pomocy i wsparcie finansowe):

 1. Czy poniesione w ramach projektu koszty zaksięgować na koncie rozrachunków jako zobowiązanie — w kosztach rodzajowych Wn konto zespołu 4/Ma 202 i zapłatę Wn 202/Ma 130?
 2. Czy nierozliczony wniosek o płatność zaksięgować na rozrachunkach i wyksięgować z kosztów?
 3. Jak zaksięgować zwrócone środki na konto MDK — jako dotację czy przychody finansowe?
 4. Jak prawidłowo ewidencjonować świadczone usługi nieodpłatnie, np. wynagrodzenie wolontariuszy, czy na kontach pozabilansowych zespołu 900 — „Inne wynagrodzenia”?

Zlikwidowany składnik majątku trwałego a wartość inwestycji

Biblioteka od 2010 r. prowadzi modernizację budynku. Nakłady inwestycyjne pokrywane są z dotacji celowej na inwestycje od organizatora oraz środkami własnymi. Modernizacja polega m.in. na położeniu nowej sieci komputerowej wbudowanej w podłogi i ściany, więc nakłady na tę sieć podwyższą wartość modernizowanego budynku. Planowany termin zakończenia I etapu modernizacji ma nastąpić w połowie 2013 r.
W trakcie modernizacji nastąpiła likwidacja dotychczasowej sieci komputerowej (był to osobny obiekt inwentarzowy, w 100 % umorzony). Ze zlikwidowanej sieci informatycznej pozyskano urządzenia i wyposażenie, które wykorzystano do nowej sieci. Sporządzono protokół wyceny tych materiałów.
Jakie powinno być prawidłowe księgowanie tego zdarzenia gospodarczego, skoro wartość odzysków z likwidacji starej sieci komputerowej trwałego zmniejsza koszty prowadzonej inwestycji i likwidowany środek trwały jest umorzony w 100%. Biblioteka nie prowadzi magazynu.