kwalifikowalność wydatków

Kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych ze środków unijnych

• Fakt, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia, nie jest jednoznaczny z uznaniem wszystkich wydatków za kwalifikowalne • Istotne jest odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków w ramach projektu • Instytucja jeszcze przed podpisaniem umowy musi zapoznać się z kategoriami wydatków, które mogą być uznane za kwalifikowalne albo niekwalifikowalne w projekcie oraz śledzić na bieżąco zmiany w przepisach