licencja

Przekazanie kroniki miasta bibliotece publicznej

Osoba prywatna prowadziła kronikę miasta. Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zgodziła się udostępnić kronikę dla ogółu społeczeństwa. Proponuje się, aby kronikę przekazać do biblioteki publicznej.

  • W jakiej formie może nastąpić przekazanie i jak powinna brzmieć umowa (autor, KGW, biblioteka), jeśli kronika ma być skopiowana staraniem KGW, jako inicjatora tego działania, i prowadzona dalej?
  • Jak zabezpieczyć strony umowy, uwzględniając przepisy Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: prawo autorskie)?

Sprzedaż praw, udzielanie licencji w instytucjach kultury

• Opodatkowaniu VAT podlega przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych w każdej formie prawnej: na podstawie sprzedaży lub zamiany oraz przy udzielaniu licencji • Jeśli instytucja udziela licencji na swoje prawa, obowiązek podatkowy powstaje po każdym zakończonym okresie rozliczeniowym ustalonym w umowie • Przy nabyciu prawa lub licencji na potrzeby wykonywania czynności zwolnionych od VAT, instytucja kultury nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego