likwidacja stanowska pracy

Likwidacja stanowiska pracy i zatrudnienie na stanowisku nieujętym w regulaminie organizacyjnym

Instytucja kultury planuje likwidację stanowiska pracy, które obecnie figuruje w regulaminie organizacyjnym instytucji kultury (załącznik — schemat organizacyjny). Pytania dotyczą regulaminu organizacyjnego.
Czy likwidację stanowiska pracy należy traktować jako zmianę całego regulaminu w rozumieniu art. 13 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), który wymaga zasięgnięcia opinii organizatora i stowarzyszeń twórczych?
Czy instytucja kultury może zatrudnić osobę na stanowisko nieujęte w regulaminie organizacyjnym?

Czy zwalnianemu pracownikowi należy się odprawa?

Instytucja kultury, która zatrudnia ponad 20 pracowników, prowadzi również świetlicę wiejską, ma zamiar zwolnić pracownika. Jego stanowisko pracy jest likwidowane, ponieważ budynek świetlicy jest w bardzo złym stanie technicznym.
Czy zwalnianemu pracownikowi należy się odprawa?