likwidacja szkody

Dotacja celowa na usuwanie skutków zalania muzeum

Muzeum otrzymało dotację celową na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków zalania magazynu muzealnego. Zalanie magazynu i związane z tym szkody potraktowano jako straty nadzwyczajne muzeum. W jaki sposób w księgach rachunkowych powinna być ujęta dotacja celowa na pokrycie tych kosztów?