mały podatnik

Opodatkowanie środków przeznaczonych na działalność inną niż objęta zwolnieniem

Biblioteka realizowała projekt współfinansowany ze środków EFRR. Po kontroli dokumentów urząd marszałkowski wystawił korektę finansową wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 30 grudnia 2020 r. wpłacono do urzędu marszałkowskiego korektę finansową oraz odsetki ze środków dotacji podmiotowej od organizatora (biblioteka nie osiąga przychodów z działalności dodatkowej). Tego samego dnia biblioteka odprowadziła także podatek dochodowy od zapłaconych odsetek według stawki 19%, także z dotacji podmiotowej. Przyczyną zapłaty podatku było przeznaczenie otrzymanej dotacji w części przeznaczonej na zapłatę odsetek na cele inne niż statutowe, tj. objęte zwolnieniem od podatku.
Czy biblioteka mogła zapłacić ten podatek z dotacji podmiotowej?
Czy można było zastosować w tym przypadku stawkę podatku w wysokości 9%, czyli dla małego podatnika?