materiały promocyjne

Zakup kalendarzy do sprzedaży i promocji

Dyrektor instytucji kultury chciał stworzyć kalendarz ze zdjęciami działań kulturalnych odbywających się w domu kultury. Kalendarz miała wykonać firma zewnętrzna, zdjęcia — pracownik instytucji kultury. Ponadto dyrektor nie wszystkie kalendarze ma zamiar sprzedawać, ale około 20 egzemplarzy rozdać osobom tworzącym kalendarz, przekazać organizatorowi i innym osobom w celach promocyjnych.
W ostateczności do księgowości domu kultury wpłynęła faktura za wykonanie usługi druku 100 egzemplarzy kalendarzy (plus opracowanie projektu i zdjęć) w cenie 40 zł za sztukę. Łączna kwota do zapłaty wyniosła 4000 zł.
Główny księgowy ma wątpliwości co do celowości, legalności i gospodarności takiego wydatku. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że kalendarz został zakupiony w celach promocyjnych, nie będzie sprzedawany, tylko rozdawany w ramach promocji działalności domu kultury. Zdjęcia do kalendarza — abstrakcyjne ujęcia miasta — wykonała osoba niezatrudniona w domu kultury, zdjęcia głównemu księgowemu się nie podobają, ale dyrektor twierdzi, że to rodzaj sztuki dla koneserów.
Czy taki kalendarz będzie towarem, czy wyrobem gotowym?
Czy zdjęcia budynków znajdujących się na terenie gminy w ujęciu abstrakcyjnym, artystycznym, można uznać za promocję czy upowszechnianie kultury?
Czy instytucja może — bez jakiegokolwiek udokumentowania — sprzedawać kalendarze po 40 zł za egzemplarz, skoro są one przeznaczone na cele promocyjne?
Czy sprzedaż kalendarzy należy rejestrować na kasie fiskalnej?

Likwidacja towarów

Instytucja kultury jest czynnym podatnikiem VAT. Często kupuje towary, które częściowo przeznacza do dalszej odsprzedaży, a częściowo rozdaje jako upominki. Zakup towarów przeznaczonych do sprzedaży księgowany jest na koncie 330 „Towary” i 200 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. VAT odliczany jest w całości. Natomiast resztę towarów księguje się na koncie 401 „Zużycie materiałów i energii” i na koncie 200 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” bez odliczania VAT. Wartość sprzedanych towarów po cenie zakupu księguje się na koncie 730 „Wartość sprzedanych towarów”. Część tych towarów była zakupiona kilka lat temu, więc wiele jest już nieaktualnych: kalendarze, pocztówki, mapy itp. i te instytucja chce zlikwidować.
Jak zaksięgować likwidację towarów?
Jak udokumentować likwidację towarów?
Czy trzeba skorygować deklarację VAT w wysokości odliczonego VAT?
Czy te towary można przekazać do rozdania, czy też muszą być faktycznie zniszczone?

Przychód instytucji ze sprzedaży gadżetów gminy

Urząd miasta zakupił gadżety i przekazał je 4 prywatnym sklepom do sprzedaży. Przedmioty promujące miasto mają zostać sprzedane po wyższej cenie od ceny nabycia. Na koniec miesiąca na podstawie raportów sprzedaży gadżetów instytucja kultury wystawia fakturę na wartość sprzedanego towaru. Instytucja nie ma w statucie wpisanej działalności gospodarczej. Dochód ze sprzedaży gadżetów ma pozostać w instytucji z przeznaczeniem na cele statutowe tj. np. organizacja Mikołajek, Dnia Dziecka, wypoczynek letni dzieci i innych imprez organizowanych w instytucji.
Czy instytucja może przyjąć dochód ze sprzedaży tych przedmiotów?

Wydatki strukturalne

Biblioteka publiczna zawarła umowę o dzieło z lokalnym artystą. Zobowiązał się w niej do wykonania szyldu dla biblioteki oraz płaskorzeźb przedstawiających postaci bajkowe oraz postaci związane z tradycjami lokalnymi. Ponadto biblioteka wydaje książkę o społeczności lokalnej i w związku z tym zawarła inną umowę o dzieło dotyczącą przygotowania monografii do druku oraz osobno otrzymała fakturę za druk książki. Książka będzie dla czytelników nieodpłatna. Biblioteka pokrywa koszty z własnych środków.
Czy wydatki na monografię można zaliczyć do wydatków strukturalnych z kodem 60 Kultywowanie i promocja tradycji regionalnych oraz tradycyjnej, charakterystycznej dla regionu, twórczości artystycznej, form rzemiosł i zawodów?
Czy wykonanie szyldu również można zaliczyć do wydatków strukturalnych?

Książki i gadżety przekazywane nieodpłatnie

Dom kultury, którego częścią składową jest także galeria, ma zamiar wydać książkę w związku z jej jubileuszem. Na wydanie książki otrzymał z MKiDN dotację stanowiącą 75% kosztów wytworzenia publikacji. Książka ma przybliżyć historię galerii, zwiększyć jej atrakcyjność w oczach odwiedzających, popularyzować galerię jako miejsce otwarte dla mieszkańców gminy i turystów. Książka będzie nieodpłatnie rozdawana na spotkaniach promocyjnych odwiedzającym galerię, a także innym osobom zainteresowanym działalnością instytucji kultury. Książka nie będzie przeznaczona do sprzedaży. Dodatkowo zostaną zakupione inne gadżety promocyjne, których wartość netto przekracza albo nie przekracza 10 zł. Dom kultury nie odliczy VAT od kosztów związanych z wytworzeniem publikacji ani od zakupu gadżetów.
Czy od przekazywanych nieodpłatnie książek oraz gadżetów należy zapłacić VAT, skoro dom kultury nie będzie go odliczać?
Czy w związku z tym, że wartość gadżetów przekracza albo nie przekracza 10 zł netto, należy prowadzić ewidencję wydania każdego z nich i jakie dane w niej ująć? Czy przy braku takiej ewidencji należy odprowadzić VAT?

Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny

Muzeum, które przystąpiło do Karty Dużej Rodziny (KDR), chce wydrukować materiały promujące korzyści z posiadania karty — a co za tym idzie — zachęcające rodziny do odwiedzin muzeum i korzystania ze zniżek, do których uprawnia karta.

  • Czy wydatki na te materiały korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego jako koszty związane z działalnością statutową?

Płyty promujące artystów przekazywane nieodpłatnie razem z innymi wydawnictwami

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) zarejestrował się jako czynny podatnik VAT w listopadzie 2014 r., a teraz wydaje płytę promującą lokalnych artystów. Płyta jest rozdawana za darmo wraz z innymi publikacjami ośrodka.
Czy VAT naliczony od zakupionych materiałów i usług dotyczących nagrywania płyty można odliczyć i czy trzeba naliczyć VAT od rozprowadzanych płyt? Czy nagranie i wydanie płyty reklamującej lokalnych artystów można uznać za usługę kulturalną zwolnioną od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Najważniejsze zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.

• Nowe przepisy wprowadzają ograniczenie odliczenia VAT naliczonego m.in. od importu usług, w przypadku nieuwzględnienia przez podatnika kwoty VAT należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć VAT należny z tego tytułu • Zliberalizowano warunki stosowania stawki VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów • Nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości i próbek nie jest opodatkowane, jeśli następuje na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Refaktura za materiały promocyjne

Instytucja kultury otrzymała od gminy refaktury — obciążenie za zakup materiałów promocyjnych za poprzednie lata oraz notę księgową — obciążenie za zakup flag. Zakupione w ubiegłym roku przez gminę materiały promocyjne instytucja będzie sprzedawać w swoim sklepiku w tym roku. Co zrobić z tymi dokumentami księgowymi, jak je zaksięgować? Czy gmina mogła w taki sposób przekazać odpłatnie materiały promocyjne?