modernizacja środków trwałych

Modernizacja budynku nie zwiększa funduszu instytucji kultury

Instytucja kultury z dotacji celowej oraz z dofinansowania RPO wykonała prace budowlane polegające na modernizacji i przebudowie obecnego budynku. Koszt prac to ponad 281 000 zł, a więc przewyższa on obecną wartość budynku.
Czy taka inwestycja powinna zwiększyć fundusz podstawowy instytucji, czy należy jedynie zwiększyć wartość początkową budynku?

Modernizacja w obcym środku trwałym

W 2018 r. instytucja kultury otrzymała dotację celową z MKiDN na modernizację środka trwałego będącego własnością gminy (organizatora), użytkowanego przez nią na podstawie umowy dzierżawy (w księgach środek jest ujęty na koncie 990 „Środki trwałe obce”). Nakłady poniesione na modernizację wyniosły 90 000 zł (z czego 18 000 zł to wkład własny sfinansowany ze środków własnych). Po zakończeniu prac modernizacyjnych protokołem przekazano organizatorowi informację o wysokości poniesionych nakładów.
Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa modernizacji środka trwałego?

Dotacja celowa na termomodernizację

Gminny ośrodek kultury otrzymał w tym roku dotację celową na termomodernizację świetlicy wiejskiej w wysokości 100 000 zł, jednak koszt całkowity prac to 157 000 zł.
Czy firma powinna wystawić dwie faktury, tj. na 100 000 zł jako zadanie inwestycyjne, co zwiększy wartość środka trwałego, a pozostałe 57 000 zł potraktować jako usługę remontową, czy też jedną fakturę na całość i dotację celową rozliczyć tylko na 100 000 zł, skoro pozostałą kwotę ośrodek pokryje ze środków własnych?

Modernizacja budynku użyczonego przez organizatora

Budynek instytucji kultury, w którym siedzibę ma także policja oraz przedszkole, przeszedł modernizację polegającą na ociepleniu budynku, wymianie okien oraz drzwi, a także montażu kolektorów słonecznych mających na celu ogrzanie wody. Modernizacja ta była finansowana ze środków Unii Europejskiej oraz w 20% ze środków organizatora instytucji kultury.
Czy instytucja kultury powinna otrzymać od organizatora informację o zwiększeniu wartości środka trwałego?

Dotacja na modernizację

Gminne centrum kultury (GCK) otrzymało z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 133 000 zł na modernizację biblioteki.
Jak zaksięgować otrzymanie dofinansowania?

Środki otrzymane z umowy z ubezpieczycielem a zwolnienie z CIT

Centrum kultury w ramach umowy prewencyjnej z ubezpieczycielem otrzymało środki na modernizację instalacji elektrycznej budynku będącego własnością gminy. Wydatki te nie są wydatkami na środek trwały. Poza tym, środki z umowy wpłynęły na rachunek instytucji przed poniesieniem jakichkolwiek wydatków i rozpoczęciem prac modernizacyjnych.
Czy otrzymane środki skorzystają ze zwolnienia od podatku z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) lub z innego zwolnienia?

Ewidencja księgowa inwestycji przy VAT rozliczanym proporcją

Gminny ośrodek kultury (GOK) otrzymał od organizatora dotację celową oraz pożyczkę na przebudowę budynku. Inwestycja zwiększyła wartość budynku oraz zakupiono nowe środki trwałe, np. nagłośnienie. GOK jest podatnikiem VAT. Z realizowanej inwestycji może odliczyć 80% VAT naliczonego.

  • Jak należy zaksięgować udzieloną dotację i pożyczkę oraz otrzymane faktury?

Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach

• W sprawozdaniu Rb-Ws wykazuje się tylko wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym dokumentem księgowym • Wydatkami strukturalnymi nie są wydatki bieżące służące podstawowemu funkcjonowaniu instytucji • Zakupy inwestycyjne środków trwałych służące do prowadzenia działalności kulturalnej są wydatkiem strukturalnym

Z dotacji podmiotowej instytucja kultury nie finansuje inwestycji

Instytucja kultury w czasie realizacji zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007–2013 poniosła wydatki na remont budynku, a właściwie na projekty budowlane i instalacyjne. Sfinansowane z dotacji podmiotowej wydatki to: wkład własny oraz część refinansowana, która w przyszłości będzie instytucji zwrócona.

  • Czy dokonanie wydatku z dotacji podmiotowej, który następnie będzie zrefundowany, powoduje konieczność zwrotu dotacji do organizatora w wysokości wartości kwoty zrefundowanej? Czy raczej refundacja ta będzie stanowić przychody własne, których nie trzeba zwracać?
  • Czy w ogóle wydatki te instytucja mogła ponieść z dotacji podmiotowej, czy powinna ich dokonać tylko ze środków wypracowanych przez nią (pochodzących np. z wynajmu pomieszczeń, opłat za koła zainteresowań, ze sprzedaży biletów)?

Inwestycja gminy w budynku instytucji kultury

W budynku, który jest własnością samorządowej instytucji kultury (instytucja dysponuje także prawem wieczystego użytkowania gruntu, na którym stoi budynek), gmina wykonywała inwestycję „Modernizacja sali widowiskowej”. Gmina nie odliczała VAT od ponoszonych wydatków.

  • Czy po zakończeniu inwestycji gmina powinna przyjąć dokumentem OT ten środek trwały, a następnie przekazać go instytucji dokumentem PT? Czy może wymagana jest w tym przypadku forma aktu notarialnego?
  • Czy nowe zaplecze techniczne, tj. sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy, należy przekazać oddzielnym PT i przyjąć jako nowe środki trwałe?
  • Jakimi zapisami księgowymi należy ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych instytucji kultury?
  • Czy w tej sytuacji mają zastosowanie przepisy o VAT i podatku dochodowym?

Zwiększenie wartości przekazanego nieodpłatnie budynku

W 2008 r. gmina miejska przekazała instytucji kultury nieodpłatnie budynek z przeznaczeniem na działalność kulturalną. W 2014 r. po przeprowadzeniu termomodernizacji finansowanej przez właściciela (czyli urząd miejski) i rozliczeniu przez niego środków na to zadanie, instytucja otrzymała dokument PT zwiększający wartość budynku o 156 000 zł. Jak na podstawie zasad wprowadzonych nowelizacją Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązujących od 2012 r., zaksięgować wartość zwiększenia tego środka trwałego?

Kary umowne wykonawcy modernizacji biblioteki a dotacja celowa na inwestycję

Biblioteka otrzymała dotację celową na dokończenie I etapu modernizacji pomieszczeń biblioteki i jej wyposażenie. Biblioteka ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania. Firma, która wygrała przetarg, nie wywiązała się w 100% z umowy. W związku z tym będą naliczone kary umowne zgodnie z umową.
Czy otrzymane kary umowne biblioteka powinna zwrócić organizatorowi, który przyznał dotację celową, czy pozostawić je w swoim w budżecie? Czy poradę prawną dotyczącą rozwiązania problemu zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych biblioteka powinna opłacić ze środków bieżących czy z inwestycyjnych? Czy biblioteka musi założyć osobny rachunek bankowy na wpłaconą kaucję na zabezpieczenie należytego wykonania zadania? Czy koszty prowadzenia tego rachunku po pomniejszeniu o należne odsetki bankowe są kosztem bieżącym czy inwestycyjnym?