nabywanie praw autorskich

Umowa o dzieło bez przenoszenia praw autorskich to mniejsze koszty uzyskania przychodu

Instytucja kultury zawarła umowę, w której jest zapis, że wykonawca wykona dzieło polegające na przygotowaniu, zorganizowaniu oraz poprowadzeniu autorskiej wycieczki dźwiękowej według wcześniej opracowanej trasy. Nie przewidziano w niej przeniesienia praw autorskich.
Czy umowa o dzieło może nie przenosić praw autorskich?
Jakie koszty uzyskania przychodu zastosować w tym przypadku?
Czy może jest to umowa-zlecenia, a nie o dzieło?

Nabycie praw autorskich do korzystania ze scenariusza w teatrze

Teatr zakupił od autora (osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej) prawa autorskie do korzystania ze scenariusza na okres 4 lat. Wartość umowy stanowi kwota 70 000 zł, którą teatr zapłacił w grudniu 2013 r. Na ile lat powinien być rozpisany plan amortyzacyjny i jak należy ustalić wartość początkową tych praw autorskich?

Przekazanie praw autorskich do spektaklu a opłaty na rzecz ZAiKS

Teatr zawiera umowy o dzieło na realizację zadań związanych z opracowaniem spektaklu premierowego (opracowanie scenariusza, inscenizacji, reżyserii, zaprojektowanie scenografii i kostiumów, nadzór autorski nad wytworzeniem całości zaprojektowanych środków inscenizacji, ich montażem, oświetleniem i doprowadzeniem przedstawienia do właściwego kształtu plastycznego). Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone autorskie prawo materialne i niematerialne oraz że wykonane dzieło będzie spełniać wymogi utworu w rozumieniu prawa autorskiego.
Zgodnie z umową teatr przejmuje całość praw autorskich do scenografii, kostiumów zakresie realizacji i eksploatacji w swoim repertuarze. Czy trzeba wnosić opłaty na rzecz ZAiKS, jeśli prawa autorskie są przekazane na rzecz teatru?

Nabycie praw autorskich w instytucjach kultury a ewidencja księgowa i odpisy amortyzacyjne

bull; Ustawa o rachunkowości pod pewnymi warunkami do wartości zalicza prawa autorskie niematerialnych i prawnych bull; Instytucja nie może amortyzować praw autorskich krócej niż 24 miesiące bull; Instytucja kultury może ująć w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych tylko te prawa autorskie, których wartość przekracza 3500 zł