nagrody w konkursach

Nagroda w konkursie jako przychód zwycięzcy

Biblioteka zorganizowała konkurs na najlepszego czytelnika roku. Nagroda za zwycięstwo to dla dorosłych kubek o wartości 20 zł, a dla dzieci książka o wartości 20 zł.
Czy od takich nagród sporządza się dla uczestnika PIT-11?

Ewidencja nagród przyznanych w konkursie organizowanym przez instytucję kultury

Ośrodek kultury organizuje konkursy artystyczne.
Czy instytucja może osobom fizycznym, które zostały nagrodzone w konkursie i zajęły najważniejsze miejsca, przekazać środki finansowe jako nagrody w tym konkursie, zamiast lub obok nagród rzeczowych? Jeśli tak, to w jaki sposób przekazać najlepiej nagrody finansowe — gotówką czy przelewem?
Jak zaksięgować przekazanie takiej nagrody w księgach rachunkowych instytucji?
Czy konieczne jest pisemne potwierdzenie przez odbiorcę nagrody?
A co z podatkiem dochodowym od wartości nagród?

Nagroda otrzymana przez zespół działający przy instytucji kultury

Ośrodek kultury zorganizował konkurs piosenek. Jury konkursu przyznało miejsca i nagrody finansowe laureatom konkursu. Wśród nagrodzonych zespołów znalazły się także zespoły funkcjonujące przy instytucji. Nagrody wypłacane są z budżetu instytucji kultury.
Czy można wypłacić nagrodę finansową zespołowi funkcjonującemu przy ośrodku kultury?
Jak udokumentować odbiór nagrody — czy może go potwierdzić kierownik zespołu?
Czy taką nagrodę można też rozdzielić między członków zespołu?
Co w przypadku solistów, którzy otrzymają nagrodę?

Przychód pracownika z tytułu wygranej w konkursie

Gminna biblioteka publiczna ogłosiła konkurs otwarty na rzeźbę i malarstwo na szkle. Wzięło w nim udział kilkunastu twórców z całej Polski. Jednym z laureatów konkursu została również osoba zatrudniona w bibliotece na podstawie umowy o pracę. Nagroda wyniosła 500 zł.
Czy taką nagrodę należy doliczyć do wynagrodzenia pracownika?
Czy twórcę rzeźby można traktować jak każdego innego uczestnika konkursu?

Środki finansowe z nagrody dla Koła Gospodyń Wiejskich

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w ramach działalności statutowej wspiera inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) na terenie miasta i gminy. W grudniu 2016 r. jedno KGW oraz w styczniu 2017 r. kolejne KGW otrzymały nagrody od starosty i od burmistrza. Środki pieniężne wpłynęły na konto instytucji kultury — na osobny rachunek bankowy otworzony w tym celu. Oba KGW planują z otrzymanych nagród zakupić stroje ludowe.
Czy otwarcie osobnego rachunku bankowego i przechowywanie na nim środków do czasu realizacji zakupu przez KGW jest prawidłowe?
Czy wpłaty z tego tytułu należało przyjąć na główny rachunek, jako przychody statutowe, i finansować nimi bieżącą działalność, a zakup strojów przez KGW sfinansować ze środków bieżących (z dotacji i dochodów z działalności gospodarczej)?
Czy jeżeli KGW nie wydadzą tych środków do końca tego roku, to powinny one być zaksięgowane na rozliczeniach przychodów międzyokresowych?

Nagroda dla grupy osób

Instytucja kultury organizuje festiwal, w którym wypłacane są nagrody pieniężne. Zwycięzca otrzymuje nagrodę przelewem na konto indywidualne (jeśli nagroda jest imienna) lub na konto instytucji zgłaszającej (jeśli nagroda jest dla grupy, zespołu).
Jak należy rozliczyć nagrodę pieniężną przyznaną zespołowi (grupie osób) reprezentującemu instytucję kultury jako organizatora?
Czy można wypłacić taką nagrodę na prywatne konto instruktora prowadzącego w instytucji kultury nagrodzony zespół, który jest jednocześnie jej pracownikiem?

Opodatkowanie bonu podarunkowego jako wygranej w organizowanym turnieju

Instytucja kultury organizuje turniej skata. Jako nagrodę za trzy pierwsze miejsca chce przekazać bon podarunkowy do zrealizowania w wybranym sklepie.
Czy wartość takiego bonu podlega opodatkowaniu?
Jakie dokumenty należy skompletować na potrzeby przekazania bonu?

Rozliczenie z dystrybutorem za bilety rozdane jako nagrody

Instytucja kultury, która prowadzi kino, chce wykorzystać pulę biletów jako nagrody w organizowanych przez siebie konkursach. Bilet kosztuje 10 zł, z czego 5 zł to — zgodnie z umową z dystrybutorem filmu — jego wynagrodzenie za udostępnienie licencji na wyświetlenie filmu. W rozliczeniu z dystrybutorem taki bilet będzie więc obciążeniem dla instytucji (dystrybutor wystawi fakturę), a przychód ze sprzedaży biletu będzie zerowy.
Dla osoby nagrodzonej kasjer wydrukuje bilet o wartości 0 zł, a dowodem odebrania nagrody będzie podpis w protokole.
Czy takie postępowanie instytucji kultury jest prawidłowe? Czy trzeba inaczej rozwiązać taką sytuację?
Czy taki bilet można nazwać „Bilet 0 zł — nagroda” (bez podawania na nim kwoty)?
Czy w regulaminie kina musi być zapis, że bilety mogą być przeznaczane na nagrody, czy potrzebne jest oddzielne zarządzenie dyrektora instytucji kultury? Czy wystarczy zapis w protokole konkursowym?

Ewidencjonowanie prezentów i nagród na kasie fiskalnej

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) jest czynnym podatnikiem VAT i posiada kasę fiskalną. Wydaje płyty z muzyką lokalnych zespołów w ramach ich reklamy i promocji. Płyta jest rozdawana bezpłatnie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. MOK będzie także wydawał czasopismo o treści informującej o bieżących zagadnieniach społeczno-kulturalnych, które również będzie rozdawane bezpłatnie. 30% całości gazety będą stanowiły reklamy firm i osób fizycznych. Koszt wytworzenia egzemplarza to około 3,30 zł.
W ramach organizowanych konkursów z dziedziny kultury MOK przekazuje nagrody rzeczowe takie jak konsole, gry komputerowe, gitary, pióra wieczne. Ich wartość każdorazowo przekracza kwotę 100 zł.
Czy bezpłatne przekazanie płyty i czasopisma osobom fizycznym należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej, czy w tym przypadku można je uznać za prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?
Czy przekazanie nagrody podlega ewidencji w kasie fiskalnej?

Nagrody określone w regulaminie konkursu

Biblioteka zorganizowała konkurs literacki. Osobom, które otrzymały wyróżnienia w konkursie, ufundowano nagrody: pióro o wartości 900 zł oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Od wartości nagrody pieniężnej biblioteka odprowadza zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Niejasna jest natomiast sytuacja pióra, które w regulaminie konkursu nie jest określone mianem nagrody, tylko dowodu uznania.

  • Czy biblioteka może potraktować to pióro jako formę „medalu”?
  • Czy w takiej sytuacji laureatowi należy wystawić PIT-8C?
  • Czy pióro należy potraktować również jako nagrodę rzeczową i odprowadzić od całości wartości podatek zryczałtowany?

Darowizna od firmy z przeznaczeniem na nagrody w konkursie

Przy okazji organizacji turnieju piłki siatkowej ośrodek kultury otrzymał gadżety, tj. długopisy, piłki, kalkulatory, ciastka itp. Ufundowała je miejscowa firma, a zostały one rozdane uczestnikom turnieju jako nagrody.

  • Jak zaksięgować tę operację?

Upominki za udział w konkursie literackim

Biblioteka organizuje konkurs literacki dla dzieci. Każdy uczestnik otrzyma upominek w postaci czekolady. Ze względu na niewielką wartość upominek ten nie podlega opodatkowaniu. Czy mimo to biblioteka powinna utworzyć listę nagrodzonych słodyczami dzieci i zebrać podpisy tych z nich, które odebrały czekolady?