najem

Umowa najmu i użyczenia w ramach jednego lokalu

Gminny ośrodek kultury (GOK) posiada trzy budynki użyczone przez gminę. W jednym z nich instytucja wynajmuje lokale dla gminnego ośrodka pomocy społecznej (GOPS), który prowadzi tam zajęcia w programie Senior+. W ramach tego programu GOPS chce prowadzić w wynajętych od GOK salach zajęcia z wytwarzania ceramiki. GOK kupił w tym celu piec do wypalania ceramiki za 13 000 zł brutto i zamierza oddać ten piec do używania GOPS w ramach użyczenia.
Czy GOK może tak zrobić?

Najem pomieszczeń a opłaty za media

Dom kultury zajmuje wspólnie z inną instytucją kultury (z biblioteką) część budynku, który jest własnością organizatora. Obydwie instytucje mają podpisaną umowę na użytkowanie swoich pomieszczeń. Faktury za ogrzewanie pomieszczeń oraz za energię elektryczną wystawiane są jednak tylko na dom kultury, dlatego dom kultury powinien wystawić bibliotece tzw. refakturę. Zasady rozliczeń powinny być zawarte w porozumieniu z biblioteką. Dom kultury jest podatnikiem VAT, a biblioteka nie.
Czy ma rację skarbnik z urzędu miasta, który twierdzi, że w takim przypadku lepiej wystawiać noty księgowe, a nie faktury, ponieważ nie jest to sprzedaż?

Rodzaj odsetek za zwłokę przy najmie lokali

Instytucja kultury wystawia faktury za najem lokali, ale — niestety — zdarzają się sytuacje, gdy kontrahenci płacą po terminie. Z tego powodu raz na kwartał instytucja nalicza odsetki i wystawia noty odsetkowe.
Czy przy naliczaniu odsetek trzeba brać pod uwagę, czy jest to konsument, czy przedsiębiorca?
Jaki rodzaj odsetek należy zastosować i jaką przyjąć wysokość tych odsetek?

Stawka VAT na warsztaty i najem

Pytania dotyczą stosowania stawki VAT w działalności instytucji kultury.
Czy prowadzone przez instytucję kultury zajęcia dla dzieci: teatralne, taneczne, muzyczne, plastyczne oraz publiczne występy zespołów (np. zespołu ludowego) są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?
Czy wynajem dla zewnętrznej firmy (która organizuje swój koncert poza budynkiem instytucji kultury) sprzętu muzycznego, oświetlenia, nagłośnienia opodatkowany jest stawką VAT 23%, czy też można korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT?
Czy jeśli firma ta organizuje koncert w budynku instytucji kultury, to można korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, czy tak jak wynajem opodatkować stawką VAT 23%?

Podwyżka opłat wymaga aneksu do umowy najmu

Gminny ośrodek kultury (GOK) wynajmuje pomieszczenia na lokale użytkowe. Z jednym najemcą ma podpisaną umowę, z której wynika, że faktury są wystawiane na okres półroczny, tj. w styczniu za pierwsze półrocze i następnie w lipcu za drugie. Niedawno GOK do końca ustalił nowe stawki za media i będą one obowiązywały od października. Z każdym z najemców GOK podpisał aneksy na nowe stawki.
Jak ma postąpić w przypadku najmu fakturowanego w okresach półrocznych?
Czy należy już teraz wystawić korektę do faktury pierwotnej i zwiększyć wartość o różnicę wynikającą ze zmian stawek?

[COVID-19] Zwolnienie najemcy z czynszu w czasie epidemii


Czy ze względu na trwający stan epidemii dyrektor instytucji kultury może, na wniosek najemcy, zwolnić go z czynszu, nie narażając się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
Jaką podstawę prawną podać i w jakiej formie to zrobić?

Przychód z najmu rzeczy ruchomych

Miejski ośrodek kultury, sportu i rekreacji (MOKSiR) podpisał umowę użyczenia kolekcji minerałów z osobą prywatną. Z tytułu tej umowy instytucja płaci 450 zł miesięcznego czynszu. W ramach prowadzonej działalności, MOKSiR sprzedaje bilety wstępu na wystawę minerałów, z których rozlicza się z urzędem skarbowym. Na koniec roku instytucja wystawia najemcy PIT-11 z tego tytułu, ze względu na poz. F — informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Właściciel zbiorów stoi na stanowisku, że instytucja nie powinna wystawiać PIT-11, ponieważ kolekcja (wystawa) ma charakter wystawy pożytku publicznego.
Czy właściciel zbiorów ma rację?

Umowa na okazjonalny najem sal

Dom kultury wynajmuje sale na imprezy okolicznościowe. Umowy na najem podpisywane są zawsze w roku, w którym ma odbyć się impreza, jednak zdarzają się rezerwacje dokonywane dużo wcześniej, nawet na rok przed imprezą. Dopiero wtedy także najemca wpłaca zaliczkę. Dyrektor domu kultury chciałby podpisywać umowy i pobrać zaliczkę w roku, w którym dokonywana jest rezerwacja, i w ten sposób zyskać gwarancję, że impreza faktycznie się odbędzie.
Czy instytucja kultury może zawierać umowy najmu sali nawet na rok przed odbyciem się danej imprezy?

Jak udokumentować i ująć w księgach rachunkowych należności nieściągalne?

  • Należności wątpliwe to takie, które dłużnik kwestionuje oraz z których zapłatą dłużnik zalega
  • Nieściągalność drobnej wierzytelności można udokumentować protokołem sporządzonym przez pracownika instytucji kultury
  • Jeśli instytucja kultury nie utworzyła wcześniej odpisu aktualizującego na nieściągalną wierzytelność, to zaliczy ją do pozostałych kosztów operacyjnych

Korzystanie z sali w zamian za występy w ośrodku

Jaką umowę sporządzić z nauczycielem gry na instrumencie, który ma udostępnioną salę 2 razy w tygodniu w zamian za 6 występów w ośrodku?

Moment ujęcia przychodów z najmu sali na imprezę sylwestrową w księgach rachunkowych

Gminny ośrodek kultury (GOK) prowadzi usługi najmu sal pod imprezy okolicznościowe, w tym wieczorek sylwestrowy. Płatność za wynajem następuje 7 dni po odbytej imprezie i jest dokumentowana na kasie fiskalnej.
Do którego roku należy przypisać przychód z tytułu najmu sali na imprezę sylwestrową 2017/2018: do roku 2017 czy do 2018?

Wynajem pomieszczenia garażowego od rolnika

Instytucja kultury zamierza wynająć od rolnika na 2018 r. pomieszczenie z przeznaczeniem na garażowanie służbowej przyczepki samochodowej. Nie ma informacji, czy wynajmujący jest rolnikiem ryczałtowym.
Czy w tym przypadku wystarczy umowa najmu?
Czy status wynajmującego ma znaczenie?