najem

Umowa na okazjonalny najem sal

Dom kultury wynajmuje sale na imprezy okolicznościowe. Umowy na najem podpisywane są zawsze w roku, w którym ma odbyć się impreza, jednak zdarzają się rezerwacje dokonywane dużo wcześniej, nawet na rok przed imprezą. Dopiero wtedy także najemca wpłaca zaliczkę. Dyrektor domu kultury chciałby podpisywać umowy i pobrać zaliczkę w roku, w którym dokonywana jest rezerwacja, i w ten sposób zyskać gwarancję, że impreza faktycznie się odbędzie.
Czy instytucja kultury może zawierać umowy najmu sali nawet na rok przed odbyciem się danej imprezy?

Jak udokumentować i ująć w księgach rachunkowych należności nieściągalne?

  • Należności wątpliwe to takie, które dłużnik kwestionuje oraz z których zapłatą dłużnik zalega
  • Nieściągalność drobnej wierzytelności można udokumentować protokołem sporządzonym przez pracownika instytucji kultury
  • Jeśli instytucja kultury nie utworzyła wcześniej odpisu aktualizującego na nieściągalną wierzytelność, to zaliczy ją do pozostałych kosztów operacyjnych

Korzystanie z sali w zamian za występy w ośrodku

Jaką umowę sporządzić z nauczycielem gry na instrumencie, który ma udostępnioną salę 2 razy w tygodniu w zamian za 6 występów w ośrodku?

Moment ujęcia przychodów z najmu sali na imprezę sylwestrową w księgach rachunkowych

Gminny ośrodek kultury (GOK) prowadzi usługi najmu sal pod imprezy okolicznościowe, w tym wieczorek sylwestrowy. Płatność za wynajem następuje 7 dni po odbytej imprezie i jest dokumentowana na kasie fiskalnej.
Do którego roku należy przypisać przychód z tytułu najmu sali na imprezę sylwestrową 2017/2018: do roku 2017 czy do 2018?

Wynajem pomieszczenia garażowego od rolnika

Instytucja kultury zamierza wynająć od rolnika na 2018 r. pomieszczenie z przeznaczeniem na garażowanie służbowej przyczepki samochodowej. Nie ma informacji, czy wynajmujący jest rolnikiem ryczałtowym.
Czy w tym przypadku wystarczy umowa najmu?
Czy status wynajmującego ma znaczenie?

Usługi najmu a wynagrodzenie dla pracowników instytucji kultury obsługujących imprezę

Centrum kultury oferuje wynajem sali widowiskowej na działania kulturalne. Czynności związane z obsługą sali wykonują pracownicy centrum kultury — jest to ich obowiązek służbowy wynikający z umowy o pracę. Pytanie dotyczy sposobu rozliczania obsługi sali z wynajmującym.
Czy instytucja powinna doliczać obsługę (pracę pracowników) do kosztów wynajmu, czy też pracownicy mogą zawierać odrębne indywidualne umowy z najemcą dotyczące obsługi, jeśli impreza odbywa się w ich czasie wolnym od pracy, a oni mają wtedy urlop lub są to wolne dni wynikające z ich miesięcznego grafiku pracy?

Niepobieranie czynszu od najemcy a podatek dochodowy

Instytucja kultury chce wynająć lokal z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
Czy przez pierwszy rok można zastosować „zerową” stawkę czynszu, a pobierać tylko opłaty za media?
Czy będzie to miało wpływ na podatek dochodowy od osób prawnych?

Korzystanie z nieruchomości przez instytucję kultury — własność, najem czy użyczenie?

Gminny ośrodek kultury (GOK) na podstawie umowy najmu korzysta z nieruchomości, w której prowadzi działalność kulturalną.
Czy zamiast umowy najmu można zawrzeć umowę użyczenia?
Dlaczego GOK płaci za budynek, w którym organizowane są imprezy kulturalne? Czy jest to zgodne z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?
Dlaczego inne instytucje (gminna biblioteka publiczna i towarzystwo społeczno-kulturalne), które również mają siedziby w tym budynku, nie ponoszą opłat za media, a korzystają z wody, kanalizacji i ogrzewania? Koszty te ponosi GOK.

Biblioteka płaci podatek od nieruchomości przy najmie pomieszczeń gminnych

Biblioteka prowadzi działalność filii bibliotecznych w pomieszczeniach stanowiących własność gminy, z których korzysta na podstawie umowy najmu. Od tych pomieszczeń płaci podatek od nieruchomości.
Czy w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r. nowego art. 7 ust. 1 pkt 15 Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dalej: ustawa o podatkach lokalnych biblioteka ma prawo do zwolnienia od podatku?
Czy radca prawny gminy, który twierdzi, że biblioteka nie może skorzystać z tego zwolnienia, ma rację?

Dochody ośrodka kultury a VAT

Ośrodek kultury osiąga dochody m.in. ze sprzedaży biletów na koncerty, spektakle, przedstawienia i w całości przeznacza je na zapłatę wynagrodzenia dla artystów. Osiąga również dochody z najmu sali widowiskowej, które przeznacza na bieżącą działalność, czyli na zapłatę za wodę, telefon, światło, materiały biurowe itd. Ponadto ośrodek wynajmuje powierzchnię reklamową podczas imprez kulturalnych (dochód przeznacza na koszty z nią związane, np. na wynagrodzenie artysty), a także otrzymuje od sponsorów darowizny na imprezy o charakterze publicznym, np. dni miasta, festyny, pikniki. Ośrodek kultury organizuje również zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tj. naukę tańca, zajęcia taneczne, wokalne, artystyczne, plastyczne, naukę gry na instrumentach. Zajęcia są odpłatne, a dochód ośrodek przeznacza na wynagrodzenie dla instruktora. Instytucja organizuje także płatne wycieczki dla dzieci i dorosłych podczas wakacji, a dochód z nich w całości przeznacza na koszty związane z danym wyjazdem. Do organizacji wszystkich imprez oraz zajęć ośrodek angażuje także własne środki finansowe. Dochód ze sprzedaży przekracza kwotę 150 000 zł rocznie.
Czy osiągany przez ośrodek kultury dochód stanowi podstawę do zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Rozliczanie najmu w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Kaucję należy ująć w księgach rachunkowych jako zobowiązanie • Jeśli instytucja kultury korzysta z lokalu na podstawie umowy użyczenia, to powinna ona przewidywać możliwość podnajmu • W cenę usługi najmu instytucja kultury może wliczyć inne opłaty, takie jak woda, gaz czy ogrzewanie

Opłata za wyłączność w księgach rachunkowych

W związku z organizowanymi imprezami samorządowa instytucja kultury pobiera od firm opłaty za wyłączność, np. na obsługę gastronomiczną czy za karuzele. Z otrzymanych z tego tytułu środków pokrywa koszty związane z organizacją danej imprezy. Ze względu na fakt, że instytucja kultury nie jest właścicielem terenu, na którym odbywają się imprezy, księgowanie opłat za wyłączność na koncie 710 „Sprzedaż pozostałych usług” wydaje się nieprawidłowe. Czy w takim przypadku opłaty te należy księgować na koncie 762 „Pozostałe przychody operacyjne”?