najem

Nieodpłatny wynajem sali przez instytucję kultury a VAT i podatek dochodowy

Instytucja kultury posiada sale, które służą działalności statutowej, ale są także wynajmowane odpłatnie osobom prywatnym na imprezy okolicznościowe (urodziny, chrzciny itp.). Zdarzają się sytuacje, kiedy za wynajem okolicznościowy nie są pobierane opłaty (np. gdy wynajem jest na rzecz strażaków czy osób współpracujących z instytucją kultury).
Czy w takiej sytuacji bezpłatny wynajem rodzi dla instytucji jakieś konsekwencje podatkowe w zakresie VAT i podatku dochodowego?

Wynajem sali oraz usługi dodatkowe na fakturze

Instytucja kultury korzysta ze zwolnienia podmiotowego ze względu na nieprzekroczenie wartości sprzedaży 200 000 zł. Prowadzi działalność gospodarczą i m.in. wynajmuje sale wiejskie osobom prywatnym. Ponadto świadczy też dodatkowe usługi związane z wynajmem sali, np. wypożyczenie zastawy stołowej, obrusów, sprzętu kuchennego oraz sprzedaż wyposażenia do łazienki.
Jak prawidłowo ująć na fakturze wynajem sali oraz sprzedaż usług dodatkowych?

Długoterminowy najem

Miejski ośrodek kultury podpisał umowę na długoterminowy najem powierzchni. Zgodnie z umową najemca zapłacił z góry za cały 10-letni okres. Środki za najem wpłynęły na rachunek bankowy w 2023 r. i część z nich ośrodek wykorzystał na pokrycie kosztów 2023 r. Fakturę zaksięgowano w międzyokresowe rozliczenie przychodów.
Czy środki te należy ująć w planie finansowym 2023 r.?

Przychody z najmu

Biblioteka działa od lat 40. XX w., ale w zasobach biblioteki i urzędu gminy nie ma aktów przekazania lokali, w których biblioteka i jej filie mają swoją lokalizację i prowadzą działalność. Lokale utrzymywane są w całości z dotacji biblioteki. Dochody z wynajmu tych lokali organizator zarządził przekazywać na konto gminy.
Czy wójt może żądać przekazania dochodów z najmu lokali na konto gminy, jeśli nawet w statucie biblioteki jest napisane, że dochody przeznaczone są na jej cele statutowe?
Jakie działania prawne należy podjąć, by organizator przekazał lokale bibliotece i nie żądał zwrotu dochodów?

Pobieranie opłat za sprzedaż towarów i usług na imprezie plenerowej

W sezonie letnim instytucja kultury jest współorganizatorem wielu imprez plenerowych, np. dni miasta. W trakcie takiego wydarzenia firmy zewnętrzne prowadzą sprzedaż, np. waty cukrowej, balonów, czy też wstępu do mini wesołego miasteczka dla dzieci itp. Instytucja jest czynnym podatnikiem VAT, a teren, na którym odbywa się wydarzenie, został jej oddany do dyspozycji na podstawie umowy użyczenia, czyli nieodpłatnie.
Jakim tytułem należy pobrać opłaty od firm zewnętrznych, sprzedających swoje towary i usługi na terenie wydarzenia?
Jak ewidencjować wpłaty gotówki od osób fizycznych, jeśli instytucja dysponuje wyłącznie kasą fiskalną w jej budynku, a opłaty pobierane są w terenie, kilka kilometrów od budynku?

Dokumentowanie wynajmu lokalu przez instytucję kultury podmiotowo zwolnioną od VAT

Instytucja kultury niezarejestrowana jako podatnik VAT wynajmuje co miesiąc firmie (niezwiązanej z działalnością kulturalną) lokal za kwotę około 400–1000 zł miesięcznie.
Czy instytucja może wystawić rachunek lub fakturę za wynajem lokalu, a jeśli nie, to czy istnieje inna możliwość potwierdzenia przyjęcia opłaty za wynajem?

Rozliczenie ulepszenia budynku instytucji przez najemcę

Dom kultury wynajął w 2012 r. pomieszczenia na dziesięć lat. Z uwagi na konieczność poniesienia nakładów na remont — strony porozumiały się w umowie, że najemca będzie ponosił odpowiednio mniejszą stawkę opłaty za najem. Po zakończeniu umowy najmu w 2022 r. wynajmujący stwierdził, iż w ramach rozliczenia inwestycji zostały ujęte, oprócz materiałów i usług budowlanych, również środki trwałe i wyposażenie, które częściowo zostało zużyte lub wymienione na inne (np. lampy, elementy sanitarne). Ponadto najemca pozostawił stałe elementy wyposażenia (trwała zabudowa baru, regały), które nie znalazły się w protokole rozliczenia poniesionych nakładów.
Czy instytucja kultury powinna wprowadzić do swoich ksiąg rachunkowych zwiększenie wartości budynku o nakłady poniesione przez najemcę?
Czy pozostawione sprzęty instytucja powinna wprowadzić do ewidencji środków trwałych lub odpowiednio wyposażenia, a jeśli tak, to jaką wartość należy przyjąć — wynikającą z dowodu zakupu czy rynkową?

Umowa najmu

Gmina chce przekazać swój budynek instytucji kultury na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Instytucja jest podatnikiem VAT.
Czy gmina może zastosować cenę najmu niższą niż rynkowa?
Czy instytucja będzie mogła odliczać VAT od czynszu za ten budynek?
Czy opłata za czynsz może być pokryta z dotacji podmiotowej?

Możliwość wynajmowania pomieszczeń wykorzystywanych na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą

Samorządowa instytucja kultury otrzymała od gminy w ramach użyczenia nieruchomość zabudowaną do prowadzenia miejskiego domu kultury (MDK). W umowie biorący w użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową związaną z przyjętym majątkiem, ponadto użyczający (gmina) zezwala biorącemu w użyczenie wydzierżawiać (wynajmować) niewykorzystane dla potrzeb MDK pomieszczenia mieszczące się w obiekcie. Środki uzyskane z tytułu najmu lub dzierżawy instytucja przeznaczy na swoje cele statutowe.
Czy MDK na podstawie posiadanej umowy może zawrzeć umowę najmu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (kawiarnię) na okres dłuższy niż 3 lata? Czy w przypadku zawarcia takiej umowy konieczne jest zachowanie procedury z art. 37 ust. 4 i 4a Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami), tzn. w drodze przetargu?

Refundacja i przychody z najmu w rachunku zysków i strat

W ubiegłym roku instytucja kultury realizowała zadanie „Zdobycie nowych umiejętności szansą na rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich”, które polegało na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z makramy. Otrzymała na nie refundację części kosztów.
Czy przychód z tego tytułu potraktować jako pozostałe koszty operacyjne?
Czy należy go wykazać w części A czy D rachunku zysków i strat (RZiS) — wariant porównawczy?
W statucie instytucji jest zapis, że jej działalność finansowana jest w szczególności z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Czy to oznacza, że przychody z najmu powinny być ujęte w pozycji A czy D RZiS?

Wynajem sali bez faktury

Spółka gminna zarządza lokalem, który udostępniła gminnemu ośrodkowi kultury (GOK) w celu zorganizowania spotkania świątecznego oraz występu artystycznego. Po wydarzeniu, zgodnie z umową ustną, spółka obciążyła GOK za zużycie oleju opałowego na potrzeby ogrzania sali. Spółka wystawiła dokument KP (kasa przyjmie) z kwotą do zapłaty bez wskazania ilości zużytego oleju. GOK dotychczas nie uregulował tej kwoty. Spółka nie chce wystawić żadnego innego dokumentu (faktury, rachunku czy noty obciążeniowej).
Czy dokument ten — po opisaniu przez dyrektora — może być podstawą do zaliczenia w koszty?
Czy dyrektor może opłacić ten dokument z własnych pieniędzy, a kwota ta zostanie mu zwrócona z konta bankowego GOK?

Zaewidencjonowanie najmu sali na kasie rejestrującej

Instytucja wynajmuje osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej salę na wystawę obrazów. Najem zakończy się 31 marca 2022 r. Wynajmujący na własne życzenie otrzyma fakturę za najem z płatnością w formie przelewu. Taka faktura zostanie wystawiona w ostatnim dniu najmu.
Czy należy ją wcześniej zaewidencjonować na kasie fiskalnej (instytucja nie otrzyma zapłaty 31 marca, lecz później), czy też sprzedaż podlega zwolnieniu z obowiązku rejestracji na kasie?