naruszenie prawa

Molestowanie seksualne — co może zrobić dotknięty nim pracownik, a co pracodawca?

  • Czym jest molestowanie seksualne?
  • Jak powinien się zachowywać pracodawca?
  • Co może zrobić ofiara i czy mogą jej pomóc koledzy z pracy?

Kradzież podczas seansu filmowego w instytucji kultury

W instytucji kultury po jednym z seansów filmowych z wieszaków skradziono kilka kurtek. Wezwano policję, która spisała odpowiednią notatkę. Po kilku dniach jedna z poszkodowanych osób wysłała do instytucji e-mail ze skanem reklamacji, inna domaga się zadośćuczynienia za stratę. W instytucji nie ma szatni ani osoby pilnującej pozostawionych na zainstalowanych wieszakach ubrań. Natomiast obok wieszaków umieszczono informację, że instytucja nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. Również taki zapis zamieszczono w regulaminie kina działającego w instytucji. Wieszaki zostały zdemontowane. Instytucja poczuwa się do odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Dlatego pytania dotyczą możliwości zadośćuczynienia za straty poniesione przez pokrzywdzonych.
W jakiej formie pokrzywdzeni powinni się zgłosić do instytucji? Czy powinni załączyć jakieś dokumenty (paragony itp.) potwierdzające wysokość straty?
Jakie terminy obowiązują instytucję?

Nowa klauzula obejścia prawa podatkowego

  • Organ ma prawo ocenić, czy dana czynność jest dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej i określić skutki podatkowe na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano odpowiedniej czynności
  • Klauzula obejścia ma zastosowanie, jeżeli korzyść podatkowa lub suma osiągniętych korzyści podatkowych jest równa lub większa niż 100 000 zł
  • Aby upewnić się, czy planowana transakcja nie jest obejściem prawa podatkowego, instytucje kultury mogą ubiegać się o opinię zabezpieczającą

Za niezgodne z prawem odwołanie ze stanowiska dyrektor może odwołać się do sądu pracy i do sądu administracyjnego

12 lat temu dyrektor gminnej biblioteki publicznej został powołany na to stanowisko zarządzeniem wójta na czas nieokreślony. Ma pełne przygotowanie do pełnienia do zajmowanego stanowiska i nigdy nie było zastrzeżeń do jego pracy. Od połowy stycznia do początku maja tego roku dyrektor przebywał na zwolnieniu lekarskim, a po jego zakończeniu, po kontrolnych badaniach lekarskich stawił się do pracy. Tego samego dnia wieczorem po godzinach pracy dyrektor odebrał list polecony z urzędu gminy, który zawierał informację, że na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) oraz art. 70 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) wójt odwołuje go ze stanowiska dyrektora biblioteki. Z pisma wynikało, że odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpocznie swój bieg z zakończeniem zwolnienia lekarskiego. Pismo podpisał wójt.
Czy wójt miał prawo w takiej formie i bez podawania przyczyn odwołać dyrektora?
Czy brak formy zarządzenia powoduje, że jest ono skuteczne i że biegną terminy wskazane w piśmie?