nieodpłatne przekazanie towarów i usług

Nieodpłatne wydanie przez teatr książek na rzecz szkoły

Teatr (samorządowa instytucja kultury) w ramach realizowanego projektu skierowanego do uczniów szkół podstawowych przekaże bibliotekom dziewięciu szkół zaangażowanych w projekt zakupione książki jako nagrody rzeczowe. Wartość pakietu książek dla szkoły wyniesie około 185 zł. Dodatkowo w ramach projektu teatr zagra spektakle dla dzieci, które będą biletowane. VAT naliczony będzie możliwy do odliczenia.
Czy w tej sytuacji teatr powinien naliczyć i odprowadzić VAT od wartości podarowanych książek według stawki 5%?

Przekazanie książek

Instytucja kultury zajmuje się sprzedażą książek. Prowadzi też muzeum, w którym chce umieścić po egzemplarzu sprzedawanych przez siebie książek.
Jak należy zaksięgować zdjęcie ze stanu magazynowego i podarowanie książki?

Przekazanie egzemplarzy publikacji na cele promocyjne a VAT

Z okazji swojego jubileuszu teatr we współpracy z wydawnictwem planuje wydać trzytomową publikację. Każda ze stron poniesie koszty wyprodukowania (projekty, druk, honoraria itp.) i będzie się dzielić przychodami ze sprzedaży w określonym procencie. Łączny nakład to 1000 kompletów publikacji, z czego 700 zostanie przeznaczone do sprzedaży, a pozostałe do nieodpłatnej dystrybucji w celach promocyjnych (200 dla teatru i 100 dla wydawnictwa).
Czy jeśli wiadomo jest, ile kompletów publikacji zostanie przekazane nieodpłatnie w ramach promocji, to można nie odliczać od faktury za druk tej części VAT i nie naliczać VAT należnego przy bezpłatnych wydaniach?
Czy odliczyć VAT i naliczyć VAT od nieodpłatnych przekazań egzemplarzy?
Czy obliczając jednostkowy koszt wytworzenia tej jubileuszowej publikacji należy brać pod uwagę honoraria wypłacane na podstawie umów o dzieło z osobami fizycznymi (nabycia bez VAT)?

Nieodpłatne przekazanie albumu — stawka VAT 5% czy bez podatku?

Instytucja kultury wydała pamiątkowy album. Instytucja jest czynnym podatnikiem VAT, dlatego przy zakupie publikacji odliczono VAT (stawka 5%). Album nie sprzedał się i teraz instytucja chce go rozdać za darmo podczas uroczystości kulturalnych.
Jak prawidłowo zaewidencjonować na potrzeby VAT nieodpłatne przekazanie publikacji?
Czy należy wystawić faktury wewnętrzne ze stawką VAT 5% czy 23%?

Książki i gadżety przekazywane nieodpłatnie

Dom kultury, którego częścią składową jest także galeria, ma zamiar wydać książkę w związku z jej jubileuszem. Na wydanie książki otrzymał z MKiDN dotację stanowiącą 75% kosztów wytworzenia publikacji. Książka ma przybliżyć historię galerii, zwiększyć jej atrakcyjność w oczach odwiedzających, popularyzować galerię jako miejsce otwarte dla mieszkańców gminy i turystów. Książka będzie nieodpłatnie rozdawana na spotkaniach promocyjnych odwiedzającym galerię, a także innym osobom zainteresowanym działalnością instytucji kultury. Książka nie będzie przeznaczona do sprzedaży. Dodatkowo zostaną zakupione inne gadżety promocyjne, których wartość netto przekracza albo nie przekracza 10 zł. Dom kultury nie odliczy VAT od kosztów związanych z wytworzeniem publikacji ani od zakupu gadżetów.
Czy od przekazywanych nieodpłatnie książek oraz gadżetów należy zapłacić VAT, skoro dom kultury nie będzie go odliczać?
Czy w związku z tym, że wartość gadżetów przekracza albo nie przekracza 10 zł netto, należy prowadzić ewidencję wydania każdego z nich i jakie dane w niej ująć? Czy przy braku takiej ewidencji należy odprowadzić VAT?

Odliczenie VAT naliczonego od wydatków na towary i usługi przekazywane nieodpłatnie

Ośrodek kultury jest czynnym podatnikiem VAT. Ośrodek udostępnia bezpłatnie pomieszczenia dla szkół, przedszkoli i innych instytucji. Ośrodek rozdaje też bezpłatnie gazety, a od wydatków związanych z jej wydrukiem nie odlicza VAT.
Czy należy opodatkować nieodpłatne udostępnienie powierzchni i rozdawnictwo gazety?

Najważniejsze zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.

• Nowe przepisy wprowadzają ograniczenie odliczenia VAT naliczonego m.in. od importu usług, w przypadku nieuwzględnienia przez podatnika kwoty VAT należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć VAT należny z tego tytułu • Zliberalizowano warunki stosowania stawki VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów • Nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości i próbek nie jest opodatkowane, jeśli następuje na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą