nieodpłatne świadczenie

Nieodpłatne świadczenie z Programu Polska Bezgotówkowa

Niedawno instytucja podpisała umowę na korzystanie z płatności terminalem. Przez pierwszy rok użytkowania terminalu zwolniona jest z opłaty prowizyjnej, która będzie za instytucję opłacana z Programu Polska Bezgotówkowa.
Co zrobić z taką fakturą za usługi terminalowe? Przyjąć ją w koszty i przychody?

Przekazywanie prezentów pracownikom i zleceniobiorcom

Instytucja kultury przekazuje pracownikom i współpracownikom (m.in. zleceniobiorcom) różnego rodzaju prezenty rzeczowe z okazji ważnych dla nich momentów życiowych, głównie z okazji ślubu (vouchery na pobyt w hotelu, kwiaty itp.), a także z okazji urodzenia dziecka (foteliki samochodowe, wózki spacerowe, zabawki itp.), czyli adekwatne do okoliczności.
Czy wartość tych prezentów jest dla obdarowanych przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Udostępnienie lokali firmowych pracownikom

Instytucja kultury zamierza nieodpłatnie udostępnić swoim pracownikom salę na ich uroczystości rodzinne.
Czy dyrektor instytucji może wydać w tej sprawie zarządzenie?
Jeśli tak, to czy wartość tego świadczenia wlicza się do dochodów pracowniczych opodatkowanych i oskładkowanych?
Jaki wpływ miałoby to na rozliczenie zeznania CIT-8 (w jakiej pozycji należałoby wykazać tę kwotę)?

Wycieczka dla pracowników sfinansowana z ZFŚS

Instytucja kultury organizuje wycieczkę dla pracowników i koszty transportu chce sfinansować ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych (ZFŚS).
Czy świadczenie w postaci dofinansowania kosztów transportu wycieczki jest zwolnione od podatku dochodowego, czy też należy od tej kwoty odprowadzić podatek?

Zniżki dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez ośrodek kultury

Miejski dom kultury (MOK) wprowadził zniżki na zajęcia dla dzieci, m.in. w ramach Karty Dużej Rodziny. Zasada jest następująca: pierwsze dziecko płaci 100%, drugie 50%, a kolejne uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie. Dyrektor ustalił także, że dzieci pracowników nie będą płaciły za zajęcia.
Czy w takiej sytuacji po stronie uczestników powstaje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym?
Czy powstaje też przychód dla pracownika?
Co zrobić w przypadku pracownika na urlopie wychowawczym oraz osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie, której dziecko też jest objęte zwolnieniem?

Nocleg zapewniony uczestnikom zorganizowanego pleneru

Instytucja kultury organizuje konkurs fotograficzny, w którym za 15 zł biorą udział uczestnicy z całej Polski. Wyróżnieni uczestnicy przyjeżdżają do instytucji, aby odebrać nagrody i uczestniczyć w plenerze. Instytucja zapewnia im nocleg. Z noclegu oprócz zwycięzców będą korzystać zaproszeni fotografowie uczestniczący w plenerze. W zamian za uczestnictwo w plenerze wszyscy uczestnicy przekażą swoje zdjęcia z pleneru wraz z prawami autorskimi instytucji.
Czy w takim przypadku uczestnikom należy doliczyć przychód z tytułu noclegu i wystawić PIT-8C?

Przekazanie pracownikom orkiestry egzemplarzy płyty z jej nagraniami to nieodpłatne świadczenie

W orkiestrze symfonicznej każdemu pracownikowi przysługuje egzemplarz płyty z nagraniami orkiestry.
Czy płyty należy potraktować jako świadczenia w naturze?

Użyczenie nieruchomości instytucji kultury a podatek dochodowy i CIT-8

Centrum kultury i biblioteka publiczna nie prowadzą działalności gospodarczej, ale korzystają nieodpłatnie z budynków będących własnością gminy na podstawie umowy użyczenia.
Czy w takiej sytuacji powstaje przychód, który należy wykazać w zeznaniu CIT-8?

Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w najnowszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego

• Przychodem jest nieodpłatne świadczenie, które pracownik otrzymał i odniósł korzyść majątkową z tego tytułu • Przychód u pracownika nie powstanie, gdy świadczenie jest realizacją interesu i obowiązków pracodawcy, takich jak np. przeprowadzenie badań okresowych, zorganizowanie imprezy integracyjnej • Nie można utożsamiać braku przychodu ze zwolnieniem przedmiotowym

Nieodpłatne świadczenie na rzecz czytelników z tytułu umorzenia opłat za przetrzymywanie książek — jak się bronić w razie sporu z organami skarbowymi?

W poprzednim numerze Poradnika Instytucji Kultury (wrzesień 2014 r.) ukazała się porada pt. „Umorzenie opłat za przetrzymanie książek stanowi przychód czytelnika”. Powołano się w niej na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 marca 2014 r. (sygn. IBPBII/2/415-106/14/MMa). Z interpretacji tej wynika, że umorzone opłaty za przetrzymanie książek należy traktować jako przychód czytelnika, co w powoduje, że biblioteka powinna wystawić mu formularz PIT-8C.
Jakich argumentów używać w razie ewentualnego sporu z urzędem skarbowym? Stanowisko organów skarbowych jest niemożliwe do zastosowania z tego powodu, że biblioteka często nie ma możliwości pozyskania od czytelnika danych potrzebnych do wystawienia PIT-8C.

Nieodpłatne świadczenie usług w instytucji kultury

Samorządowy ośrodek kultury ma zamiar zawrzeć umowę na występ podczas corocznej imprezy plenerowej z artystą prowadzącym działalność gospodarczą. W umowie zapisano, że oprócz wynagrodzenia artysta ma również zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Wyżywienie i zakwaterowanie zapewni hotel w ramach zawartej z ośrodkiem kultury umowy o nieodpłatnym świadczeniu usług. Czy w takim przypadku artysta otrzymuje nieodpłatne świadczenie i instytucja kultury ma obowiązek wystawienia PIT-8C?

Koszty wyżywienia i zakwaterowania artystów finansowane przez instytucje kultury

• Zasady rozliczenia dodatkowych świadczeń na rzecz artysty powinna określać umowa zawarta między nim a instytucją kultury • Strony mogą się umówić, że instytucja kultury pokryje koszty wyżywienia i noclegów artysty — w takim przypadku otrzymuje on nieodpłatne świadczenie, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy • Innym rozwiązaniem jest podwyższenie honorarium artysty o koszty jego zakwaterowania, wyżywienia czy transportu