niepełny etat

Wymiar urlopu pracownika instytucji kultury zatrudnionego na ½ etatu

Ile dni urlopu należy się pracownikowi, którego przyjęto na ½ etatu 16 lutego 2015 r., a zwolniono 30 września?

Nagroda jubileuszowa bez względu na liczbę etatów

Pracownik biblioteki, zatrudniony w niej od 5 lat, nabywa w tym roku prawo do nagrody jubileuszowej. Jednak jest to jego dodatkowe zatrudnienie na niepełnym etacie.
Czy biblioteka mimo to musi wypłacić nagrodę jubileuszową?

Prawo dyrektora do zmiany godzin pracy pracownika

Pracownik zatrudniony w instytucji kultury na ¾ etatu otrzymał zgodę od dyrektora na pracę w innej instytucji na ½ etatu. Jego godziny pracy dostosowano tak, aby mógł pogodzić oba etaty. W krótkim czasie pracownik zaczął jednak nadużywać zwolnień z pracy i urlopów (np. z powodu imprez czy spotkań w drugiej pracy), zaczął się do niej spóźniać, a nawet doszło do zmiany godzin pracy wcześniej ustalonych na piśmie. Pracownik zaczął także krytykować swoją macierzystą instytucję, przestał współpracować z zespołem w przygotowywaniu zaplanowanych i nowych imprez. Między instruktorami odpowiedzialnymi za imprezy zaczęły narastać konflikty, ponieważ pracownik nie wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Dyrektor przeprowadził z pracownikiem kilka rozmów, ale jego zachowanie się nie zmieniło.

  • Czy dyrektor może zmienić pracownikowi wcześniej ustalone godziny pracy w macierzystej instytucji kultury, aby mógł mieć większą kontrolę nad wspomnianym pracownikiem?
  • Czy raz wyznaczonych godzin pracy w przypadku ¾ etatu nie można zmienić?

Wymiar urlopu pracownika artystycznego

Instytucja zatrudnia na ½ etatu instruktora ds. muzycznych. Zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowych Instytucji Kultury z 29 kwietnia 1997 r. pełny miesięczny wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach artystycznych i instruktorów zespołów zainteresowań wynagradzanych z zastosowaniem stawki godzinowej wynosi 90 godzin.

  • Czy w przypadku braku przepisów szczególnych dotyczących urlopów instruktorów zatrudnionych w amatorskim ruchu artystycznym urlopy te oblicza się w sposób określony w Ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?
  • Czy instytucja prawidłowo nalicza urlop pracownikowi zatrudnionemu na ½ etatu, tj. 45 godzin miesięcznie, licząc następująco: 13 dni = 104 godziny?

Rozbicie wolnego etatu na dwóch pracowników na umowę na zastępstwo

Centrum kultury składa się z dwóch komórek organizacyjnych: ośrodka kultury i biblioteki. W bibliotece jest jeden wolny etat, który dyrektor postanowił podzielić pomiędzy dwóch zatrudnionych na zastępstwo pracowników biblioteki. Jeden z nich jest zatrudniony na zastępstwo na stanowisku bibliotekarza, a drugi – pracownika administracyjnego.

  • Czy rozbicie tego jednego etatu na pół między te osoby jest prawidłowe?
  • Czy bibliotekarz może mieć ½ etatu na zastępstwo i na to samo stanowisko na umowę o pracę na ½ etatu?

Wyjazd służbowy pracownika łączącego część etatu z urlopem rodzicielskim

Pracownik muzeum łączy pracę na ½ etatu z urlopem rodzicielskim. Pracuje codziennie od 08:15 do 12:15 (4 godziny). Czy dyrektor muzeum może takiemu pracownikowi polecić wyjazd służbowy (delegację) od godziny 15:00?

Zakończenie umowy na zastępstwo a powrót do pracy po macierzyńskim na niepełny etat

Pracownica zatrudniona w instytucji kultury na cały etat wraca do pracy po urlopie macierzyńskim. Złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 3/5 etatu przez okres 3 miesięcy zgodnie z art. 1867 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Na czas urlopu macierzyńskiego pracownicy instytucja podpisała umowy z dwoma pracownikami niepełnoetatowymi — odpowiednio na dodatkowe 1/4 i 1/5 etatu.

  • Czy w tej sytuacji umowy na zastępstwo należy potraktować za zakończone (pracownica wróciła do pracy) czy jako nadal obowiązujące (pracownica nie wróciła na cały etat)?
  • Dyrektor instytucji ma zamiar jednego z pracowników zatrudnić nadal na umowę na zastępstwo do czasu powrotu pracownicy nie na cały etat, ale już tylko na 0,15 etatu. Czy trzeba zawrzeć nową umowę na ten czas czy wystarczy aneks do obecnej umowy na zastępstwo?
  • Natomiast drugi pracownik zostanie zatrudniony na cały etat na czas nieokreślony. Czy jego umowa na zastępstwo automatycznie się zakończyła z chwilą powrotu pracownicy czy też wymaga zakończenia (np. za porozumieniem stron)?

Wymiar czasu pracy zastępcy dyrektora w instytucji kultury

Czy w małej instytucji kultury wicedyrektor może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Niepełnoetatowiec w pytaniach i odpowiedziach

• W przypadku potrąceń należności alimentacyjnych pracownika zatrudnionego na niepełny etat nie stosuje się kwoty wolnej od potrąceń • Przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników pozwalają na obniżenie etatu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu • Pracownika zatrudnionego na część etatu nie wolno z tego powodu dyskryminować

Jak prawidłowo ustalić urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na część etatu?

• Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, w zależności od jego stażu pracy • Liczba godzin urlopu pracownika jest niezależna od systemu i rozkładu czasu pracy, w jakim jest on zatrudniony • Przy obliczaniu ekwiwalentu urlopowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość tzw. współczynnika ekwiwalentowego obniża się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy

Pracownik instytucji kultury zatrudniony na część etatu

• Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu należy w umowie określić tak, aby nie było wątpliwości przy rozliczaniu jego czasu pracy i ustalaniu wysokości wynagrodzenia • Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy niepełnoetatowca o 8 godzin • Trzeba koniecznie pamiętać o zawarciu z pracownikiem zatrudnionym na niepełny etat porozumienia dotyczącego dodatku takiego samego jak za pracę w godzinach nadliczbowych

Praca w niepełnym wymiarze godzin w bibliotece

Pracuję w bibliotece w niepełnym wymiarze godzin — na 1/2 etatu. Koledzy zatrudnieni na cały etat pracują 8 godzin dziennie, ja przychodzę do pracy na 4 godziny dziennie przez 5 dni — od poniedziałku do piątku. Zdarza się, że muszę zostać w pracy dłużej, bo np. trzeba uzupełnić katalogi lub rozłożyć nowe książki, a w tym roku przytrafiła się awaria kaloryferów i zostałam z kolegami, żeby ratować książki przed zalaniem. Pracowaliśmy przez blisko 10 godzin. Bywa też, że pracuję w niedziele. Jakie wynagrodzenie należy mi się za pracę poza moją normą godzin?