nieruchomość zabytkowa

Amortyzacja zabytkowego budynku

Organizator przekazał instytucji kultury w użytkowanie wieczyste grunty z posadowionymi na nich dwoma budynkami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytków. W budynkach instytucja prowadzi statutową działalność kulturalną. Instytucja chciałaby nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynków wpisanych do rejestru zabytków.
Czy wystarczy w takim przypadku odpowiedni zapis w polityce rachunkowości?

Malowanie elewacji zabytkowej nieruchomości a pozwolenie na budowę

Czy malowanie elewacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?