nieruchomości

Zakup działki z budynkiem do remontu

Z dotacji celowej otrzymanej od organizatora instytucja kultury zakupiła działkę o powierzchni 0,04 ha zabudowaną drewnianym budynkiem. Instytucja planuje w tym budynku otworzyć muzeum oraz prowadzić warsztaty, ale nie nadaje się on jeszcze do użytkowania, ponieważ wymaga gruntownego remontu. Instytucja kultury będzie starać się o dofinansowanie modernizacji budynku ze środków EFRR. W akcie notarialnym podana jest ogólna wartość, która wynosi 90 000 zł.
Jak i kiedy (na dzień zakupu czy dopiero po modernizacji) należy wprowadzić te aktywa do ewidencji środków trwałych?
Czy instytucja kultury musi koniecznie skorzystać z usług rzeczoznawcy?
Czy instytucja prawidłowo wykazała w deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości budynek, skoro jeszcze nie jest on użytkowany?

Zakup budynku od gminy

Instytucja kultury z własnych środków kupiła od organizatora wieczyste użytkowanie gruntu i budynek na cele kulturalne (powstanie tam biblioteka multimedialna). Wartość nieruchomości wynosi 230 000 zł. Rada gminy podjęła decyzję o zastosowaniu przy sprzedaży w formie aktu notarialnego bonifikaty 99%. Cena sprzedaży w akcie notarialnym wynosi więc 2300 zł.
W jaki sposób ująć w księgach zakup nieruchomości?
W jakiej wartości przyjąć nieruchomość do ewidencji księgowej?

Lokale zajmowane przez instytucję kultury

Biblioteka zajmuje pierwsze i drugie piętro budynku należącego do organizatora (gmina jest właścicielem budynku i gruntu). Na parterze funkcjonują inne instytucje. Do budynku przylega ogrodzony plac. Biblioteka nie dysponuje żadną umową, a w jej statucie jest tylko zapis o użytkowaniu pomieszczeń i podany adres.
Czy organizator musi przekazać bibliotece pomieszczenia, w których znajduje się obecnie instytucja?
Czy przekazanie nieruchomości następuje tylko w momencie utworzenia nowej instytucji kultury i jak art. 51 w związku z art. 56 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami) odnosi się do istniejących od dawna instytucji kultury?
Jak powinna wyglądać procedura przekazania przez organizatora nieruchomości na własność instytucji kultury?

Organizator musi przekazać nieruchomość na własność instytucji kultury

Rada gminy uchwałą powołała dwie samorządowe instytucje kultury: gminny ośrodek kultury (GOK) oraz bibliotekę publiczną. W akcie o utworzeniu nie wskazano według oznaczenia geodezyjnego nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności kulturalnej. Wskazano jedynie adres instytucji. Gmina zawarła z obiema instytucjami umowy użyczenia tej nieruchomości.
Jak uregulować obecny stan prawny nieruchomości, z której korzystają wspólnie obie instytucje (jest to ten sam budynek)? Czy gmina powinna przekazać nieruchomość na własność instytucji kultury czy też wystarczy, że odda ją w trwały zarząd?
Kto w GOK powinien zawierać umowy wynajmu pomieszczeń w budynku?
Czy dochody z tytułu najmu powinny wpływać na rachunek GOK czy gminy?

Budynki i grunty w księgach rachunkowych instytucji kultury po zmianie przepisów

  • Nie wszystkie środki trwałe trzeba wyksięgować z funduszu instytucji kultury
  • Gruntów nie amortyzuje się, a zatem ich wartości nie należy przeksięgowywać
  • Każda instytucja kultury posiada mienie wydzielone

Użyczony budynek tylko w ewidencji pozabilansowej instytucji kultury

Pytanie dotyczy użyczenia bibliotece budynku, który jest własnością organizatora. Do 2013 r. w bilansie biblioteki była wykazana wartość budynku netto — po stronie aktywów, a po stronie pasywów — wartość nieumorzona. Urzędnicy organizatora utrzymywali również, że budynek jest środkiem trwałym biblioteki i powinna ona go amortyzować.

  • Czy biblioteka musi poinformować organizatora o ujęciu budynku w swojej ewidencji pozabilansowej i w jakiej formie?

Podatek od nieruchomości od gruntu zabudowanego budynkiem biblioteki

Biblioteka korzysta z pomieszczeń bibliotecznych na podstawie zawartej z gminą umowy użyczenia. Do końca 2014 r. uchwałą rady miejskiej biblioteka była zwolniona z podatku od nieruchomości. Od tego roku biblioteka już płaci ten podatek, ale tylko od powierzchni użytkowej budynku. Z umowy użyczenia wynika, że użyczający:

  • oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem biblioteki, która jest przedmiotem umowy;
  • oddaje nieodpłatnie biorącemu w użyczenie przedmiot umowy na okres prowadzenia działalności statutowej, a biorący do używania przedmiot ten przyjmuje.
  • Czy organizator oddał bibliotece w użyczenie budynek i grunt?
  • Czy biblioteka powinna płacić podatek również od gruntu?

Nieodpłatne przekazanie środka trwałego

Czy w razie nieodpłatnego przekazania instytucji kultury środka trwałego (budynku, ruchomości oraz wyposażenia) przez organizatora do dokumentu PT musi być również sporządzona umowa regulująca tytuł prawny (np. umowa użyczenia lub użytkowania)?

Odliczenie VAT przy nabyciu nieruchomości

Gmina, która jest organizatorem muzeum, chce sprzedać mu część budynku wraz z gruntem. Obecnie muzeum wynajmuje ten budynek i przeznacza go na magazyn — przechowuje w nim eksponaty i archiwalne dokumenty kadrowo-płacowe. W przyszłości budynek będzie służył również jako pracownia konserwatorska. W związku ze sprzedażą rada miasta zwiększy dotację celową dla muzeum na kupno budynku i wystawi mu fakturę VAT.
Czy jako czynny podatnik VAT muzeum może odliczyć VAT według 95% proporcji wyliczonej na podstawie sprzedaży za 2013 r.? Ponieważ muzeum prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, wszystkie faktury kosztowe rozlicza proporcją 95%.
W związku z tym, że budynek będzie nierozerwalnie związany z działalnością muzeum, czy będzie ono mogło ubiegać się o zwrot nadwyżki VAT naliczonego według proporcji, którą obecnie stosuje?

Przekazanie zabytkowej nieruchomości z jednej instytucji kultury do drugiej

Państwowa instytucja kultury chce przekazać innej państwowej instytucji kultury budynki wpisane do rejestru zabytków oraz grunty pod tymi budynkami. Jakie obciążenia fiskalne wystąpią po stronie instytucji przekazującej, jeśli budynki i plac przekaże:

  • w bezpłatne użytkowanie na czas nieokreślony,
  • aktem notarialnym w formie darowizny.

Podatek od nieruchomości w instytucjach kultury

• Instytucje kultury jako osoby prawne są podatnikami podatku od nieruchomości • Zwolnieniem od podatku objęto m.in. grunty i budynki indywidualnie wpisane do rejestru zabytków • Podatnicy składają deklaracje podatkowe