nieściągalne wierzytelności

Umorzenie należności nieściągalnej a dyscyplina finansów publicznych

Często zdarza się, że instytucje nie dochodzą drobnych kwot należności nieściągalnych i np. na podstawie protokołu sporządzonego przez pracownika i podpisanego przez dyrektora odpisują je w koszty. W takim przypadku nie podają kontrahenta do sądu. Jednak art. 42 ust. 5 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) nakazuje instytucji kultury ustalenie przypadających jej należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowe podejmowanie w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.
Czy niedochodzenie należności w przypadku jednostek sektora finansów publicznych jest przekroczeniem dyscypliny finansów publicznych, czy w takim przypadku prawidłowe będzie, jeśli instytucja umorzy drobną kwotę należności na podstawie protokołu?

Ewidencja wierzytelności nieściągalnych w instytucjach kultury

Instytucja kultury prosi o pomoc w zaksięgowaniu postanowienia sądu o bezskutecznej egzekucji. Wierzyciel wynajmował pomieszczenia, a należność była księgowana na koncie 202 „Rozrachunki z odbiorcami”. Ponieważ najemca zalegał z płatnościami, instytucja skierowała w 2011 r. sprawę do sądu, a należność z naliczonymi odsetkami w kwocie ogólnej 8550 zł przeksięgowała na konto 242 „Roszczenia sporne” i nie dokonywała odpisu aktualizującego rozrachunek. W lipcu 2013 r. do instytucji wpłynęło postanowienie sądu o bezskutecznej egzekucji.

Zmiany w VAT związane z redukcją obciążeń w gospodarce

• Od 1 stycznia 2013 r. moment powstania obowiązku podatkowego u małych podatników, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń, powstaje na nowych zasadach • Skrócono ze 180 dni do 150 dni od terminu płatności okres, po upływie którego uznaje się nieściągalność wierzytelności za uprawdopodobnioną • Nowe przepisy umożliwiają zabezpieczenie kredytu bankowego na kwocie zwrotu VAT otrzymywanej przez podatnika

Ulga na złe długi w instytucjach kultury

• Jeśli kontrahent instytucji kultury nie płaci, można skorzystać z ulgi na złe długi • Aby instytucja kultury mogła skorzystać z ulgi na złe długi, musi dopilnować istotnych warunków • Korekty deklaracji dokonuje instytucja kultury, jak i jej dłużnik