obrót gotówkowy

Kasa w bibliotece prowadzącej usługi kserograficzne

Biblioteka prowadzi usługi ksero płatne gotówką.
Czy w takim przypadku musi prowadzić kasę i wyznaczyć kasjera?
Czy może być tak, że inna osoba przyjmuje wpłaty bezpośrednio od korzystających z ksero, a inna jest kasjerem?
Na podstawie jakich dokumentów powinno nastąpić przekazanie środków przez osobę pobierającą opłatę za ksero a kasjerem?

Obrót gotówkowy w instytucji kultury

Instytucja kultury, która nie posiada stanowiska kasy, chce przyjmować wpłaty z tytułu usług ksero i drukowania na podstawie rejestru. W rejestrze znajdą się informacje o tym, kto, kiedy i jaką kwotę wpłaca oraz podpis osoby wpłacającej.
Pod koniec dnia księgowy instytucji całą kwotę wpłaca na rachunek bankowy.
Skoro instytucja nie może przetrzymywać pieniędzy publicznych, to czy zaproponowane rozwiązanie jest możliwe, czy bezwzględnie należy zakupić sejf i stworzyć stanowisko kasy?

Dochody z dodatkowych usług biblioteki wpłacane do kasy urzędu gminy

Biblioteka uzyskuje dochody z tytułu usług ksero i usług drukowania. Opłaty za te usługi czytelnicy wpłacają bezpośrednio do kasy urzędu gminy, ponieważ biblioteka nie posiada własnej kasy gotówkowej.
Jak powinno wyglądać rozliczenie finansowe tych dochodów?
Czy prawidłowe jest wpisanie każdej wpłaty do rejestru, a na koniec dnia odprowadzenie dziennych dochodów na rachunek bankowy biblioteki?

Jak obliczyć wartość obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego?

Instytucja kultury pobiera opłaty za warsztaty taneczne, plastyczne, muzyczne, teatralne i inne koła zainteresowań.

  • Które z tych przychodów wliczyć do wartości obrotu 150 000 zł pozwalającego na zastosowanie zwolnienia podmiotowego z VAT? Czy ująć w nich usługi kulturalne zwolnione od VAT?
  • Które usługi instytucji zaliczyć do tych kulturalnych? Czy opłaty dokonywane przez uczestników warsztatów tanecznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych kół zainteresowań wlicza się do obrotu?

Obrót instytucji kultury a kasa fiskalna

Czy instytucje kultury (ośrodki kultury, biblioteki), które nie prowadzą działalności gospodarczej a jedynie statutową, muszą ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej również przychód z tej działalności? Ośrodek kultury nie prowadzi działalności gospodarczej. Na dzień 1 stycznia 2013 r. posiadał łącznie przychód z działalności statutowej (nauka tańca, aerobik, wypożyczanie strojów, użyczanie pomieszczeń) 21 000 zł, przy czym 15 000 zł to przychód tylko z 2012 r., a 6000 zł to przychód z 2011 r. Czy ośrodek musi zarejestrować kasę?
Jaki przychód musi mieć instytucja kultury, aby zostać czynnym podatnikiem VAT?

Nadzór nad obrotem gotówkowym oraz kontrola dokumentacji kasowej w instytucji kultury

Kto w małej samorządowej instytucji kultury ma sprawdzić, a kto zatwierdzać dowody kasowe: KP i KW, w tym również podczas nieobecności któregoś z pracowników do tego wyznaczonych? A jak powinno być w przypadku, gdy np. KW jest wystawione na pracownika, który ma zatwierdzić lub sprawdzać dokument? Kto ma sprawdzać dowody pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzać do zapłaty, w tym również podczas nieobecności któregoś z pracowników do tego wyznaczonych? Czy osoba prowadząca kasę może brać na siebie zaliczkę z kasy, robić zakupy i rozliczyć się później z tej zaliczki? Czy to samo może zrobić główny księgowy lub dyrektor? Z uwagi na małą liczbę pracowników i podział obowiązków te osoby robią zakupy dla instytucji kultury (zatrudnionych jest 6 osób: dyrektor, główny księgowy, pracownik biurowy, sprzątaczka, opiekun ekspozycji, konserwator).