odliczanie VAT

Wydatki sfinansowane dotacją a prewspółczynnik

Jeżeli wydatki pokrywane z dotacji nie są kosztami uzyskania przychodu w świetle Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), to czy od tych wydatków (faktur) można odliczać VAT w całości lub proporcją zgodnie z Ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Działalność ośrodka kultury a odliczenie VAT

Główną działalnością miejskiego ośrodka kultury (MOK) jest prowadzenie odpłatnych zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych, a także zajęć edukacyjnych (informatycznych) oraz sportowych (capoeira). MOK organizuje płatne (biletowane) teatrzyki dla dzieci i darmowe koncerty dla dorosłych promujące instytucję. Instytucja osiąga niewielkie wpływy ze sporadycznego wynajmu sal.
Czy MOK może odliczać VAT naliczony, a jeśli tak, to w jakiej skali, oraz czy jest potrzeba wyliczania proporcji i prewspółczynnika?

Prawo do odliczenia VAT bez względu na stawkę VAT

Instytucja kultury wydaje gazetę lokalną, której sprzedaż jest objęta stawką VAT 8%. Natomiast koszt wydruku gazet lokalnych objęty jest stawką VAT 23%.
Czy w związku z tym, że instytucja sprzedaje gazety ze stawką VAT 8%, może odliczyć VAT za druk, skoro jest on objęty stawką VAT 23%?

Korekta VAT za lata poprzednie

Nowy główny księgowy wyprowadza księgi teatru za lata 2015 i 2016. Okazuje się, że poprzednia księgowa od lat nie korzystała z prawa do odliczenia VAT i nie prowadziła ewidencji VAT. W 2015 r. od niektórych faktur odliczyła jednak VAT w całości.
Czy zamykając 2015 r., należy przyjąć założenia poprzedniej księgowej i pozostały VAT ująć w kosztach, ewentualnie po korekcie lat 2012–2014 rozliczyć także od nowa 2015 r.? Czy też przed zamknięciem ksiąg lepiej skorygować deklaracje z 2015 r.?
Jak ująć w księgach VAT należny, który według ewidencji wprowadzonej przez nową księgową jest niezgodny ze złożonymi deklaracjami?

Odliczenie VAT z faktury za druk gazety

Ośrodek kultury, który jest czynnym podatnikiem VAT, wydaje gazetę lokalną — rozdaje ją bezpłatnie mieszkańcom gminy. Ośrodek czerpie przychody tylko ze sprzedaży reklam i ogłoszeń w tej gazecie.
Czy ma prawo odliczyć VAT z faktury wystawionej za druk gazety?

Odliczenie VAT od wydatków na imprezę ze wstępem wolnym

Instytucja kultury wykonuje czynności opodatkowane VAT (udostępnianie stoisk, usługi reklamowe, wynajem sal), zwolnione od VAT (usługi kulturalne — zajęcia), a także prowadzi działalność nieodpłatną (wolny wstęp na imprezy kulturalne). Instytucja zamierza zorganizować imprezę kulturalną z wolnym wstępem — w jej trakcie będzie wykonywała czynności opodatkowane VAT: za opłatą będzie udostępniała stoiska i powierzchnię reklamową. Obecnie główny księgowy rozlicza VAT, stosując prewspółczynnik, obliczony metodą udziału rocznego obrotu z działalności gospodarczej w rocznym obrocie powiększonym o otrzymane przychody, w tym dotacje, dopłaty otrzymane na sfinansowanie wykonywanej działalności innej niż gospodarcza.
Czy od imprezy ze wstępem wolnym można odliczyć VAT zgodnie z prewspółczynnikiem i jaką metodę wyliczenia prewspółczynnika zastosować?

Prewspółczynnik w VAT a ewidencja księgowa

Pytania dotyczą wprowadzonego od 1 stycznia 2016 r. prewspółczynnika w rozliczaniu VAT.
Czy przy każdej fakturze obniżyć VAT podlegający prewspółczynnikowi i dodać VAT niepodlegający rozliczeniu do kwoty netto, księgując w koszty na odpowiednie konta zespołu 4 i 5?
Czy niepodlegający odliczeniu w związku z zastosowaniem prewspółczynnika VAT można ująć w księgach jednorazowo na koniec miesiąca od wszystkich faktur, które podlegają prewspółczynnikowi, następującym księgowaniem:

  • Wn 404-03 „VAT niepodlegający rozliczeniu”,
  • Ma 222-03 „Rozliczenie VAT”,
  • Wn 510-01 „Pozostałe koszty”,
  • Ma 490 „Rozliczenie kosztów”.

Nowy prewspółczynnik. Jak odliczać VAT po 1 stycznia 2016 r.?

  • Przed zastosowaniem prewspółczynnika warto sprawdzić, który VAT naliczony jest w całości związany z działalnością opodatkowaną instytucji kultury — taki podatek odlicza się w całości
  • Warto rozważyć różne sposoby kalkulacji prewspółczynnika i wybrać ten najkorzystniejszy, ale uzasadniony specyfiką działalności instytucji
  • Nowe przepisy budzą szereg wątpliwości — warto je rozstrzygnąć, uzyskując interpretacje indywidualne

Rozliczenie wspólnego projektu inwestycyjnego

Dwie samorządowe instytucje kultury otrzymały dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na termomodernizację 4 obiektów. Liderem projektu jest samorządowa instytucja kultury A, która posiada 3 obiekty, partnerem zaś jest inna samorządowa instytucja B, która posiada 1 obiekt. Obie instytucje podpisały umowę partnerską. Partner upoważnił lidera do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w swoim imieniu. Lider jest również dysponentem środków finansowych przekazanych przez NFOŚiGW. Lider i partner projektu są podatnikami VAT. Lider posiada sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną (ze względu na sprzedaż mieszaną odlicza VAT według proporcji). Partner zaś nie ma sprzedaży zwolnionej, tylko sprzedaż opodatkowaną i odlicza VAT naliczony w całości.

  • Na kogo powinny być wystawiane faktury VAT za wykonaną inwestycję w części dotyczącej budynku zarządzanego przez partnera?
  • Jeśli wszystkie faktury — również te dotyczące budynku partnera — będą na lidera, to jaki dokument należy wystawić, żeby przekazać tę inwestycję do ujęcia w księgach partnera projektu (fakturą czy notą księgową)?
  • Jeśli faktury dotyczące inwestycji w budynku należącym do partnera będą wystawiane na lidera projektu, to co się stanie z VAT? Czy lider może odliczyć cały VAT?

Odliczenie VAT z faktur związanych z imprezą kulturalną

Instytucja kultury organizuje corocznie imprezę kulturalną „Dni Gminy”. Impreza jest dostępna dla wszystkich bezpłatnie. Instytucja otrzymuje faktury od artystów oraz firm zabezpieczających imprezę o wartości około 50 000 zł.
Instytucja wystawia też faktury na kwotę około 2000 zł dla dwóch zakładów produkcyjnych za usługę reklamy w czasie imprezy. W związku z imprezą instytucja otrzymuje też darowizny.
Czy można tę imprezę traktować jako działalność gospodarczą instytucji i odliczać VAT z faktur, które otrzymuje? Jak w takiej sytuacji potraktować darowizny?

Odliczanie VAT na etapie zakupów

Samorządowa instytucja kultury realizuje projekt ze środków PROW, którego celem jest modernizacja i wyposażenie jednego z domów kultury. Instytucja jest czynnym podatnikiem VAT. W inwestycji instytucja kupiła zarówno sprzęt na wyposażenie pracowni komputerowej, kuchni, sprzęt gastronomiczny, stoły i krzesła, jak również usługi modernizacji pomieszczeń. W domu kultury instytucja chce prowadzić sprzedaż opodatkowaną polegającą na wynajmie pomieszczeń, a także na świadczeniu usług gastronomicznych. Natomiast sprzętu komputerowego nie zamierza wynajmować odpłatnie. Oprócz działalności opodatkowanej w domu kultury będzie także prowadzona działalność nieopodatkowana, polegająca na prowadzeniu zajęć kulturalnych, artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach statutowej działalności instytucji. Od zakupów, które nie będą związane z działalnością opodatkowaną, instytucja nie będzie odliczać VAT. Czy instytucja może — już na etapie zakupu usług i towarów — odliczyć VAT naliczony od usług związanych z modernizacją pomieszczeń, a także od zakupu stołów, krzeseł i sprzętu gastronomicznego?

Odliczenie VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu w muzeum

Muzeum kupiło samochód osobowy w 2013 r. i odliczyło 6000 zł VAT. Cała sprzedaż muzeum jest opodatkowana VAT i nie ma ono sprzedaży zwolnionej. Samochód nie jest wykorzystywany do celów prywatnych. Muzeum prowadzi szczegółową ewidencję przejechanych kilometrów.
Muzeum wykorzystuje samochód zarówno do działalności gospodarczej (czynności związane ze sprzedażą opodatkowaną), jak i do działalności niezwiązanej ze sprzedażą — do działalności statutowej (np. przewozu eksponatów do innych muzeów, przewozu materiałów w związku z organizacją uroczystości społecznych, naukowych czy kulturalnych, w których udział jest bezpłatny).
Czy po zmianach w VAT, które weszły w życie 1 kwietnia 2014 r., muzeum może nadal odliczać VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu (naprawa, wymiana części, mycie) i jak wygląda sprawa odliczania VAT od wydatków za paliwo?