odpisy amortyzacyjne

Instytucja kultury nie skorzysta z jednorazowej amortyzacji dla podmiotów rozpoczynających działalność

Nowo powstała samorządowa instytucja kultury kupiła w 2017 r. wyposażenie niezbędne do jej funkcjonowania, w tym środki trwałe. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, wyposażenie, w tym środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3500 zł, są amortyzowane jednorazowo.
Czy instytucja może skorzystać z jednorazowej amortyzacji dla podmiotów rozpoczynających działalność, która za rok 2017 wynosi 215 000 zł?
Czy poprawne jest zaliczenie zakupionych komputerów i mebli o wartości do 3500 zł bezpośrednio w koszty materiałów, czy też powinny być ewidencjonowane jako środek trwały, po czym amortyzowane jednorazowo?
Jak zaksięgować zakup takiego pierwszego wyposażenia?

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego zakupionego w grudniu 2017 r.

Instytucja kupiła w grudniu 2017 r. dwa środki trwałe: jeden o wartości 8900 zł, a drugi za 3700 zł.
Kiedy należało przeprowadzić jednorazową amortyzację: w grudniu 2017 r. razem z przyjęciem do używania, czy w styczniu 2018 r. — w miesiącu następującym po przyjęciu środków do używania?

Nabycie praw autorskich w instytucjach kultury a ewidencja księgowa i odpisy amortyzacyjne

bull; Ustawa o rachunkowości pod pewnymi warunkami do wartości zalicza prawa autorskie niematerialnych i prawnych bull; Instytucja nie może amortyzować praw autorskich krócej niż 24 miesiące bull; Instytucja kultury może ująć w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych tylko te prawa autorskie, których wartość przekracza 3500 zł

Przeterminowane faktury a koszty instytucji kultury

• Od tego roku należy skorygować koszty o wartość zobowiązań, które instytucja ureguluje z opóźnieniem lub ma w stosunku do nich wydłużony termin płatności • Aby ułatwić sobie pilnowanie terminów płatności oraz wysokości kwot, o które trzeba pomniejszyć koszty, warto prowadzić odpowiednie ewidencje i wykazy • Nowe przepisy dotyczą także wliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Ustalanie wartości początkowej — cena nabycia

• Wartość początkową odpłatnie nabytych składników majątku stanowi cena ich nabycia • Podstawą obliczania odpisów amortyzacyjnych jest cena nabycia powiększona o określone koszty związane z tym nabyciem • Wartość początkową zwiększają koszty poniesione przed oddaniem do używania nabytego składnika majątku

Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodu w instytucji kultury

• Amortyzacji podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne spełniające określone przepisami warunki • Nie wszystkie składniki majątku można amortyzować • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od prawidłowo ustalonej wartości początkowej