odsetki od pożyczki

Odsetki od pożyczki na środek trwały w instytucjach kultury

• Przy ewidencji księgowej odsetek należy pamiętać, że mogą one powstać przed i po dniu przekazania środka trwałego do używania • Prowizje, ubezpieczenie, odsetki od pożyczki na środek trwały naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania zwiększają jego wartość początkową • Odsetki naliczone i zapłacone po dniu wprowadzenia środka trwałego do używania stanowią koszty uzyskania przychodu instytucji kultury