odsetki za zwłokę

Rodzaj odsetek za zwłokę przy najmie lokali

Instytucja kultury wystawia faktury za najem lokali, ale — niestety — zdarzają się sytuacje, gdy kontrahenci płacą po terminie. Z tego powodu raz na kwartał instytucja nalicza odsetki i wystawia noty odsetkowe.
Czy przy naliczaniu odsetek trzeba brać pod uwagę, czy jest to konsument, czy przedsiębiorca?
Jaki rodzaj odsetek należy zastosować i jaką przyjąć wysokość tych odsetek?

[COVID-19] Zmiana stawek odsetek ustawowych w wyniku obniżenia stóp procentowych przez RPP

  • Od 18 marca 2020 r. obowiązuje uchwała RPP obniżająca stopę referencyjną NBP o 0,5 punktu procentowego, tj. do poziomu 1%
  • W konsekwencji obniżeniu uległy stawki odsetek ustawowych, czyli dotyczących umów i transakcji handlowych
  • Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i składkowych nie zmieniły się

Odsetki za nieterminowe płatności w polityce rachunkowości instytucji kultury

Państwowa instytucja kultury wystawia faktury za najem lokali, ale — niestety — zdarzają się sytuacje, gdy kontrahenci płacą po terminie. Z tego powodu raz na kwartał instytucja nalicza odsetki i wystawia noty odsetkowe. Czasem są to bardzo niskie kwoty i koszt wysyłki noty listem poleconym jest wyższy od wartości odsetek. Instytucja chciałaby ustalić kwotę, do której nie wystawia not odsetkowych, np. do 50 gr bądź do 1 zł.
Czy istnieje jakaś graniczna kwota, od której państwowa instytucja kultury nie musi naliczać odsetek?
Czy można w polityce rachunkowości określić, że będzie to taka kwota, jak przy naliczeniu odsetek np. do urzędu skarbowego, tj. obecnie 8,70 zł?

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.

• Płatnik bez wezwania zwróci nienależnie pobrane wynagrodzenie za terminowy pobór podatku • Wprowadzono 3 rodzaje stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych: podstawowa, obniżona oraz podwyższona • Korekta deklaracji nie wymaga już pisemnego uzasadnienia

Odsetki za zwłokę od zaległości w podatkach i składkach ZUS

Z powodu błędu teatr nie naliczył zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS od świadczeń na rzecz dwóch pracowników. Nie są to duże kwoty, więc pewnie nie przekroczą limitu, do którego nie trzeba płacić odsetek za zwłokę. Czy to prawda, że limit ten jest inny dla zaległości od podatku a inny od składek?

Odsetki od spóźnionej wpłaty zaliczki na podatek

Dom kultury wpłacił do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od grudniowych pensji pracowników dopiero 31 stycznia zamiast 20 stycznia br. Przyczyną opóźnienia w zapłacie podatku było to, że organizator przekazał dotację podmiotową na konto ośrodka kultury dopiero ostatniego dnia stycznia. Czy należało zapłacić odsetki od tej zaległości podatkowej? Czy w tej sytuacji ośrodek kultury może skorzystać obniżonej do 75% stawki odsetek, skoro zapłata zaliczki na podatek była opóźniona nie z jego winy, a z powodu braku środków, których nie przekazał organizator?

Odsetki za zwłokę zapłacone ze środków własnych

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397; ost. zm. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r. poz. 362)