odwołanie dyrektora

Odwołanie dyrektora podczas zwolnienia lekarskiego

Pytanie dotyczy uprawnień wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do wykonywania wobec dyrektora instytucji kultury czynności z zakresu prawa pracy.
Czy mogą oni wymierzyć karę porządkową dyrektorowi instytucji kultury?
Czy można odwołać dyrektora instytucji kultury w trakcie jego przebywania na zwolnieniu lekarskim na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) z przyczyny określonej w art. 15 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), jeżeli naruszenie przez dyrektora instytucji kultury przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem stanowi jednocześnie ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych?

Obowiązki głównego księgowego związane z odejściem dyrektora instytucji kultury

15 czerwca zmieni się dyrektor w instytucji kultury.
Czy rodzi to jakieś obowiązki i konsekwencje dla głównego księgowego?
Czy przy zmianie dyrektora konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych?
Czy trzeba zawiadamiać o zmianie wszystkich kontrahentów?
Czy trzeba zawiadamiać ZUS i urząd skarbowy, a jeżeli tak — to w jakiej formie?

Odwołanie ze stanowiska na prośbę dyrektora

Od 23 stycznia do 7 marca 2019 r. dyrektor instytucji przebywał na zwolnieniu lekarskim. 25 stycznia 2019 r. wręczył organizatorowi wypowiedzenie umowy o pracę z prośbą o odstąpienie od 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Od kiedy rozpoczyna się bieg okresu wypowiedzenia? Do kiedy dyrektor pełni swoją funkcję?
Jaka jest podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy: art. 30 § 1 pkt 2 (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem) czy też pkt 3 (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Rezygnacja z funkcji dyrektora a okres wypowiedzenia stosunku pracy

Dyrektor instytucji kultury, powołany na to stanowisko w 2011 r. na czas nieokreślony, 15 maja br. złożył rezygnację z powierzonego mu stanowiska z dniem 30 czerwca. Wójt nie zgodził się na zakończenie stosunku pracy w tym terminie i ustalił, że nastąpi to dopiero z dniem 31 sierpnia.
Czy wójt może utrudnić dyrektorowi odejście z samorządowej instytucji kultury i żądać 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia?

Dyrektor w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Dyrektor instytucji kultury zatrudniony na podstawie aktu powołania w czasie zwolnienia lekarskiego został, 16 marca 2016 r., zarządzeniem burmistrza odwołany ze stanowiska. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po zakończeniu zwolnienia lekarskiego 8 czerwca dyrektor wrócił do pracy. Wynagrodzenie dyrektora składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę i dodatku funkcyjnego.
Kiedy zakończy się okres wypowiedzenia?
Czy odwołany dyrektor w okresie wypowiedzenia powinien świadczyć pracę, a jeśli tak, to w jakim charakterze (w odwołaniu nie ma żadnego zapisu, nie został on zwolniony z obowiązku świadczenia pracy ani odrębną decyzją, ani za porozumieniem)?
Które składniki wynagrodzenia przysługują dyrektorowi w okresie wypowiedzenia?

Za niezgodne z prawem odwołanie ze stanowiska dyrektor może odwołać się do sądu pracy i do sądu administracyjnego

12 lat temu dyrektor gminnej biblioteki publicznej został powołany na to stanowisko zarządzeniem wójta na czas nieokreślony. Ma pełne przygotowanie do pełnienia do zajmowanego stanowiska i nigdy nie było zastrzeżeń do jego pracy. Od połowy stycznia do początku maja tego roku dyrektor przebywał na zwolnieniu lekarskim, a po jego zakończeniu, po kontrolnych badaniach lekarskich stawił się do pracy. Tego samego dnia wieczorem po godzinach pracy dyrektor odebrał list polecony z urzędu gminy, który zawierał informację, że na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) oraz art. 70 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) wójt odwołuje go ze stanowiska dyrektora biblioteki. Z pisma wynikało, że odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpocznie swój bieg z zakończeniem zwolnienia lekarskiego. Pismo podpisał wójt.
Czy wójt miał prawo w takiej formie i bez podawania przyczyn odwołać dyrektora?
Czy brak formy zarządzenia powoduje, że jest ono skuteczne i że biegną terminy wskazane w piśmie?

Dyrektor składa oświadczenie majątkowe w dniu odwołania ze stanowiska

31 marca 2015 r. organizator odwołał dyrektora domu kultury ze stanowiska, a okres wypowiedzenia upływa 30 czerwca 2015 r. W dokumencie odwołania dyrektora zobowiązano do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, a w pozostałym zakresie zwolniono ze świadczenia pracy. Termin złożenia oświadczenia majątkowego upłynął 30 kwietnia, zaś od początku kwietnia dyrektor nie świadczył już pracy.

  • Czy w takim przypadku dyrektor domu kultury miał obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe za 2014 r.?

Dyrektor instytucji kultury z umową o pracę na czas nieokreślony

Dyrektor instytucji kultury ma zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony. Nie posiada powołania.

  • Jak wygląda jego sytuacja prawna w kontekście przepisów przejściowych, które wprowadziła Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej)?

Dyrektor na zwolnieniu lekarskim — czy można go odwołać?

W gminie funkcjonują dwie samodzielne instytucje kultury, które są już po uchwale o zamiarze połączenia (biblioteka i gminny ośrodek kultury). Jeden z dyrektorów przebywa długo na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie organizator jednym zarządzeniem odwołuje dotychczasowego dyrektora ze stanowiska (podczas zwolnienia), a drugim powołuje dyrektora na pełniącego obowiązki tej instytucji do czasu ich połączenia. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Jaki jest status odwołanego dyrektora przebywającego na zwolnieniu? Jaki będzie jego status, kiedy wróci do pracy?

Jak zdyscyplinować dyrektora samorządowej instytucji kultury?

• Niepodpisanie umowy programowej z organizatorem, a także odstąpienie od jej realizacji uniemożliwia pełnienie funkcji dyrektora instytucji kultury • Organizator może także odwołać dyrektora w dowolnym momencie • Dyrektor samorządowej instytucji kultury nie jest funkcjonariuszem publicznym, więc nie odpowiada karnie

Kontynuacja pracy w instytucji kultury na podstawie nawiązanych wcześniej stosunków pracy po odwołaniu z funkcji dyrektora

Kilkanaście lat temu zostałem powołany przez organizatora samorządowego muzeum na stanowisko adiunkta muzealnego. Nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie powołania, którego dokonał ówczesny burmistrz. Kilka lat później zostałem w tym samym muzeum kustoszem. W tym czasie zmieniano formy prawne placówki. Obecnie jest ona samodzielną gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i swój statut. W latach ubiegłych powoływano mnie również na stanowiska: p.o. kierownika muzeum, kierownika muzeum, p.o. dyrektora muzeum oraz dyrektora muzeum. Obecnie łączę pracę merytoryczną z zarządzaniem muzeum, jestem więc i kustoszem, i powołanym na czas nieokreślony dyrektorem muzeum.
Czy w przypadku gdy złożę rezygnację lub zostanę odwołany z funkcji dyrektora muzeum, pozostając jego pracownikiem merytorycznym – kustoszem, powinienem otrzymać nową umowę o pracę i nowy zakres obowiązków? Czy wystarczy, że posiadam akt powołania na adiunkta oraz kustosza i dotychczasowy zakres obowiązków adiunkta? Zaznaczam, że akty powołania, jakie posiadam zarówno na stanowiska merytoryczne, jak i dyrektora, wydał organizator muzeum – burmistrz, a nie dyrektor czy kierownik muzeum. Jest tak, ponieważ gdy rozpoczynałem pracę w muzeum lub obejmowałem funkcję dyrektora, nie było w muzeum osoby zatrudnionej jako kierownik lub dyrektor muzeum.

Odwołanie dyrektora instytucji kultury

• Dyrektora instytucji kultury odwołuje organizator po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych • Przepisy nie mówią jednak, z jakimi związkami i stowarzyszeniem ma być konsultowana decyzja • Orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest w tej kwestii jednolite