okres sprawozdawczy

Korekta Rb-Z w ciągu 6 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego

W lutym 2017 r. instytucja kultury wykryła nieprawidłowość w rozliczeniu składek na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń za okres od września do listopada 2016 r. w związku z błędnym oświadczeniem zleceniodawcy. Od razu zapłacono brakujące kwoty, jednak instytucja zdążyła już złożyć błędnie wypełnione sprawozdania Rb-Z za III i IV kwartał 2016 r.
Czy w takim przypadku trzeba korygować sprawozdania, gdy wartość korekty wynosi za III kwartał 36,75 zł, a za IV kwartał 73,50 zł?

Prawidłowe określenie okresu sprawozdawczego w polityce rachunkowości

Instytucja kultury w swojej polityce rachunkowości dokonała następującego zapisu: «Rok obrotowy dzieli się na okresy sprawozdawcze, przez które rozumie się okresy, za które jednostka na podstawie ksiąg rachunkowych sporządza sprawozdania wynikające z obowiązujących przepisów, i tak:

  • Rb-Z — kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
  • Rb-N — kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
  • Rb-UZ — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
  • Rb-UN — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej,
  • Rb-WS — roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych,
  • sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego».

Czy taki zapis w polityce rachunkowości jest prawidłowy?