opinia zabezpieczająca

Nowa klauzula obejścia prawa podatkowego

  • Organ ma prawo ocenić, czy dana czynność jest dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej i określić skutki podatkowe na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano odpowiedniej czynności
  • Klauzula obejścia ma zastosowanie, jeżeli korzyść podatkowa lub suma osiągniętych korzyści podatkowych jest równa lub większa niż 100 000 zł
  • Aby upewnić się, czy planowana transakcja nie jest obejściem prawa podatkowego, instytucje kultury mogą ubiegać się o opinię zabezpieczającą