opłata targowa

Pobór opłaty targowej od podmiotów działających na terenie dzierżawionym przez instytucję kultury

Ośrodek kultury dzierżawi teren plaży miejskiej i płaci z tego tytułu na rzecz gminy podatki.
Czy inkasent z urzędu miasta ma prawo pobierać dodatkowo opłatę targową od podmiotów, którym ośrodek kultury wynajmuje stoiska handlowe i usługowe w trakcie imprez kulturalnych odbywających się na plaży?

Opłata za wyłączność w księgach rachunkowych

W związku z organizowanymi imprezami samorządowa instytucja kultury pobiera od firm opłaty za wyłączność, np. na obsługę gastronomiczną czy za karuzele. Z otrzymanych z tego tytułu środków pokrywa koszty związane z organizacją danej imprezy. Ze względu na fakt, że instytucja kultury nie jest właścicielem terenu, na którym odbywają się imprezy, księgowanie opłat za wyłączność na koncie 710 „Sprzedaż pozostałych usług” wydaje się nieprawidłowe. Czy w takim przypadku opłaty te należy księgować na koncie 762 „Pozostałe przychody operacyjne”?