opodatkowanie nagród z konkursów

Opodatkowanie nagród w konkursie organizowanym przez instytucję kultury

Centrum kultury organizuje konkurs teatralny skierowany m.in. do grup rekonstruktorskich i grup inscenizacyjnych. Konkurs oparty jest na współzawodnictwie, a jego zasady określa regulamin. Uczestnikami konkursu nie będą pracownicy instytucji, zleceniobiorcy ani wykonawcy na podstawie umowy o dzieło. Będą to osoby spoza instytucji, w tym także prowadzące działalność gospodarczą. Zwycięzcy konkursu otrzymają wygrane pieniężne, również takie o wartości przekraczającej 2000 zł.
Czy w tym przypadku wartość wygranych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?
Czy zwolnienie podatkowe obejmuje także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą?

Opodatkowanie nagrody dla podmiotu niebędącego osobą fizyczną

Instytucja kultury organizuje koncerty i festiwale, w których zdarza się, że odbiorcą nagrody jest inna jednostka zorganizowana i zarejestrowana (np. ośrodek kultury, stowarzyszenie, zarejestrowane Koło Gospodyń Wiejskich itp.).
Czy w przypadku przyznania nagrody o wartości powyżej 760 zł należy przed jej wypłatą na konto nagrodzonego podmiotu opodatkować ją ryczałtem 10% i przekazać w kwocie netto po potrąceniu podatku, czy też można wypłacić nagrodę nagrodzonej instytucji w całości, a rozliczenie podatkowe pozostawić nagrodzonemu?

Nagroda dla grupy osób

Instytucja kultury organizuje festiwal, w którym wypłacane są nagrody pieniężne. Zwycięzca otrzymuje nagrodę przelewem na konto indywidualne (jeśli nagroda jest imienna) lub na konto instytucji zgłaszającej (jeśli nagroda jest dla grupy, zespołu).
Jak należy rozliczyć nagrodę pieniężną przyznaną zespołowi (grupie osób) reprezentującemu instytucję kultury jako organizatora?
Czy można wypłacić taką nagrodę na prywatne konto instruktora prowadzącego w instytucji kultury nagrodzony zespół, który jest jednocześnie jej pracownikiem?

Opodatkowanie bonu podarunkowego jako wygranej w organizowanym turnieju

Instytucja kultury organizuje turniej skata. Jako nagrodę za trzy pierwsze miejsca chce przekazać bon podarunkowy do zrealizowania w wybranym sklepie.
Czy wartość takiego bonu podlega opodatkowaniu?
Jakie dokumenty należy skompletować na potrzeby przekazania bonu?

Upominki za udział w konkursie literackim

Biblioteka organizuje konkurs literacki dla dzieci. Każdy uczestnik otrzyma upominek w postaci czekolady. Ze względu na niewielką wartość upominek ten nie podlega opodatkowaniu. Czy mimo to biblioteka powinna utworzyć listę nagrodzonych słodyczami dzieci i zebrać podpisy tych z nich, które odebrały czekolady?

Jak opodatkować nagrody w konkursach organizowanych przez instytucje kultury

• Niektóre nagrody mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku • Konkurs powinien być organizowany na podstawie regulaminu • Trzeba pamiętać, że cechą konkursu jest element współzawodnictwa