Orange dla bibliotek

Dotacja na Internet w Programie „Orange dla bibliotek”

Biblioteka w maju 2014 r. otrzymała dotację w ramach Programu „Orange dla bibliotek” 1900 zł. Na podstawie wyciągu bankowego zaksięgowano ją następująco:

  • Wn 131 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Natomiast opłaty za dostęp do Internetu od początku 2014 r. biblioteka na podstawie faktur ujmuje na kontach:

  • Wn 402 „Usługi obce”,
  • Ma 201 „Rozrachunki z tytułu dostaw i usług”.

Czy dotację powinno się ująć na konto 700 „Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych”, skoro koszty Internetu są na kontach zespołu 4?
Jedynym źródłem przychodów biblioteki jest dotacja od organizatora ewidencjonowana na kontach:

  • Wn 131 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 700 „Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych”.

Czy należy utworzyć oddzielne konta, aby było widać rozliczenie tych środków? Czy wydatki na Internet w kwocie 1900 zł są wydatkiem strukturalnym?