organizacja wycieczek

Nowe zasady organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży

  • Nowe przepisy regulujące zasady organizowania wypoczynku m.in. przez instytucje kultury weszły w życie 1 kwietnia 2016 r.
  • Określają one m.in. obowiązki organizatora, zgłaszanie zamiaru organizacji wypoczynku, postępowanie w razie wypadku itd.
  • Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku

Organizacja wycieczek, w tym dla dzieci i młodzieży, w instytucjach kultury

Pytanie dotyczy zasad organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez instytucję kultury.
Jaka jest podstawa prawna stosowania w takim przypadku przepisów oświatowych przez instytucje kultury, skoro:

  • instytucja kultury nie podlega Ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty), ale również Rozporządzeniu Ministra Edukacji z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (dalej: rozporządzenie z 21 stycznia 1997 r.);
  • rozporządzenie z 21 stycznia 1997 r. bezprawnie poszerza zakres podmiotów podlegających ustawie o systemie oświaty, która w art. 2 enumeratywnie wylicza podmioty, które obejmuje system oświaty i które temu systemowi podlegają. Nie wymieniono tam instytucji kultury. Rozporządzenie, jako akt wykonawczy, nie może więc rozszerzać katalogu podmiotów podlegających ustawie. Ze względu na to, że instytucja kultury nie podlega ustawie o systemie oświaty, to czy nie podlega również rozporządzeniu z 21 stycznia 1997 r.?

Czy centrum kultury może zapisać w statucie w swoich podstawowych zadaniach organizację wypoczynku letniego i zimowego?

Dochody ośrodka kultury a VAT

Ośrodek kultury osiąga dochody m.in. ze sprzedaży biletów na koncerty, spektakle, przedstawienia i w całości przeznacza je na zapłatę wynagrodzenia dla artystów. Osiąga również dochody z najmu sali widowiskowej, które przeznacza na bieżącą działalność, czyli na zapłatę za wodę, telefon, światło, materiały biurowe itd. Ponadto ośrodek wynajmuje powierzchnię reklamową podczas imprez kulturalnych (dochód przeznacza na koszty z nią związane, np. na wynagrodzenie artysty), a także otrzymuje od sponsorów darowizny na imprezy o charakterze publicznym, np. dni miasta, festyny, pikniki. Ośrodek kultury organizuje również zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tj. naukę tańca, zajęcia taneczne, wokalne, artystyczne, plastyczne, naukę gry na instrumentach. Zajęcia są odpłatne, a dochód ośrodek przeznacza na wynagrodzenie dla instruktora. Instytucja organizuje także płatne wycieczki dla dzieci i dorosłych podczas wakacji, a dochód z nich w całości przeznacza na koszty związane z danym wyjazdem. Do organizacji wszystkich imprez oraz zajęć ośrodek angażuje także własne środki finansowe. Dochód ze sprzedaży przekracza kwotę 150 000 zł rocznie.
Czy osiągany przez ośrodek kultury dochód stanowi podstawę do zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Zasady organizacji wycieczek przez bibliotekę

Biblioteka zamierza zorganizować wycieczkę na targi książki w ramach realizowanego projektu „Czytaj, nie pytaj” dofinansowanego z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja literatury i czytelnictwa, z priorytetu Promocja czytelnictwa. Uczestnikami wycieczki będą dzieci z terenu gminy, a jej celem — zachęcenie do czytania. Statut biblioteki jako jej podstawowe zadania wskazuje m.in. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej, a także zachęcanie mieszkańców gminy do czytelnictwa.

  • Czy pracownicy biblioteki, którzy pojadą na nią jako opiekunowie, muszą mieć odpowiednie uprawnienia: kierownika i opiekuna wycieczki?
  • Czy trzeba zgłosić taką wycieczkę do kuratorium oświaty (tak jak muszą to robić szkoły i przedszkola)?

Organizacja wycieczki a VAT i kasa fiskalna

Dom kultury jest podatnikiem VAT. W ramach działalności statutowej organizuje latem warsztaty kulturowe dla dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania. Podczas wyjazdu uczestnicy mają zapewniony nocleg, wyżywienie, transport, atrakcje turystyczne (wstęp do muzeów, zamków, jaskiń itp.) i rekreacyjne (np. basen), czasami usługi przewodnika, zajęcia warsztatowe o regionie, w którym przebywają, itp. Opiekę nad uczestnikami sprawują instruktorzy domu kultury w ramach umów o pracę. Uczestnicy wycieczek wpłacają kwotę równowartości kosztów. Na wszystkie poniesione w związku z organizacją wycieczek koszty dom kultury otrzymuje faktury.

  • Czy w takim przypadku należy zastosować opodatkowanie według zasady VAT-marża?
  • Jeśli uczestnik wpłaci opłatę na wyjazd gotówką w kasie domu kultury, to kwotę tę należy zaliczyć do limitu 20 000 zł, powyżej którego dom kultury musi rozpocząć rejestrację sprzedaży na kasie fiskalnej?

Organizacja wycieczek dla mieszkańców miasta i gminy

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) organizuje letnie wycieczki zagraniczne dla dorosłych mieszkańców miasta i gminy. Wycieczki są odpłatne, ale ich cena nie przekracza kosztów. Kierownikiem wycieczki jest z reguły jeden z pracowników MOK lub jego dyrektor. Pracownicy MOK wszystkie sprawy zawiązane z organizacją wycieczek załatwiają sami z pomocą zagranicznych partnerów lub innych osób, tzn. ustalają program wycieczki, zamawiają autokar z licencją na przewozy międzynarodowe, hotel, wyżywienie, ubezpieczenie itd. Czy jako samorządowa instytucja kultury MOK musi mieć specjalne zezwolenie lub koncesję na organizację takich wycieczek?