organizacje non profit

Finansowanie zewnętrznych podmiotów przez instytucję

Źródłem finansowania działalności samorządowej instytucji kultury jest dotacja podmiotowa oraz przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Dwa stowarzyszenia, z którymi instytucja współpracuje od kilku lat, przystępują do realizacji projektów związanych z Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Instytucja kultury jest partnerem w realizacji tych projektów poprzez udostępnianie sal na spotkania oraz współuczestniczenie w organizacji zajęć. Chce ona udzielić pożyczek dla stowarzyszeń na opłacenie pierwszych faktur. Pożyczki te będą przeznaczone na zapewnienie płynności realizacji projektów i zwrócone zaraz po otrzymaniu środków. W statucie instytucji widnieje zapis o współpracy ze stowarzyszeniami z terenu gminy oraz nie ma zapisu zabraniającego wprost udzielenia pożyczki.

  • Czy jako jednostka sektora finansów publicznych instytucja może w ogóle udzielać takich pożyczek?

Drugie pytanie dotyczy wydatkowania dotacji od organizatora.

  • Czy miejski ośrodek kultury może pokryć koszty przejazdu uczestników klubu miłośników teatru niebędącego w strukturach miejskiego ośrodka kultury?

Gdzie uzyskać wsparcie dla organizacji pozarządowej?

• Stowarzyszenie lub fundacja o charakterze kulturalnym już na starcie może uzyskać wsparcie inkubatorów NGO • Dzięki wsparciu inkubatorów można uniknąć wielu kosztów związanych z prowadzeniem działalności • Warunkiem otrzymania wsparcia jest podpisanie porozumienia

Plusy i minusy utworzenia organizacji pozarządowej w instytucji kultury

• Decyzja o założeniu stowarzyszenia lub fundacji w instytucji kultury lub jej otoczeniu powinna być dobrze przemyślana • Własna organizacja nie powinna być tylko „furtką” do funduszy niedostępnych dla instytucji kultury • Może też być platformą współpracy instytucji ze środowiskiem lokalnym

Dyrektor samorządowej instytucji kultury także podlega przepisom antykorupcyjnym

• Dyrektor samorządowej instytucji kultury podlega przepisom tzw. ustawy antykorupcyjnej • Nie może on prowadzić działalności gospodarczej, a także być udziałowcem w spółkach kapitałowych • Zakaz udziału w zarządach spółek nie dotyczy osób skierowanych przez Skarb Państwa

Realizacja projektów wspólnie z organizacjami non profit

• Aby nie rzucać się od razu na głęboką wodę, można zacząć od wymiany informacji i konsultacji z lokalnymi organizacjami działającymi na polu kultury • Aby przedsięwzięcie się udało i mogło przebiec bez nieporozumień, obie strony powinny jasno i konkretnie określić powody, dla jakich chcą współpracować, i cel, jaki sobie wyznaczają, oraz wskazać obowiązki każdej ze stron • W przypadku gdy instytucja kultury i organizacja pozarządowa realizują wspólny projekt najczęściej podpisują umowę o współpracy partnerskiej

Współpraca instytucji kultury z organizacjami non profit

• Organizacje non profit dostarczają przede wszystkim usług i dóbr, których nie dostarcza wolny, komercyjny rynek • Z reguły są też bardziej elastyczne niż podmioty instytucjonalne • Współpraca instytucji kultury i instytucji pozarządowych wiąże się z realnymi obopólnymi korzyściami, ale trzeba też wziąć pod uwagę pewne zagrożenia