organizator działalności kulturalnej

Nadzór organizatora nad instytucją kultury

Czy urząd miasta może kontrolować bibliotekę, żądając comiesięcznych sprawozdań, m.in. pytając o przekraczające okres 30 dni nieobecności pracowników (i wskazanie ich z imienia i nazwiska), wysokość nagrody wraz z uzasadnieniem?
Jakich argumentów użyć, aby przekazać organizatorowi, że nie może prowadzić nadzoru nad działalnością biblioteki?

Pracodawca osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytucji kultury

Burmistrz swoim zarządzeniem powołał na stanowisko p.o. dyrektora gminnej instytucji kultury nauczyciela pracującego w szkole w wymiarze 1/2 etatu. Zawarł z nim umowę o pracę na czas określony na 1/2 etatu i określił w niej warunki pracy i płacy.
Czy ośrodek kultury ma podstawę do wypłacania wynagrodzenia i obowiązki wynikające z prawa pracy, takie jak m.in. zgłoszenie do ZUS i prowadzenie akt osobowych?

Prośba o odwołanie z funkcji dyrektora domu kultury

Dyrektor domu kultury złożył wniosek do organizatora o odwołanie ze stanowiska.
Ile czasu ma organizator na ustosunkowanie się do pisma?

Kontrola kontroli zarządczej w instytucji kultury

Czy urząd gminy może kontrolować, jak funkcjonuje w instytucji kultury kontrola zarządcza?

Powierzenie pracownikowi pełnienia obowiązków dyrektora

Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę w centrum kultury i wypoczynku (CKiW) powierzono — na podstawie zarządzenia burmistrza gminy — pełnienie obowiązków dyrektora. Porozumienie zmieniające warunki pracy tego pracownika podpisał burmistrz gminy.
Czy pracownik na czas pełnienia obowiązków dyrektora powinien złożyć wniosek o urlop bezpłatny?

Jak często zawierać umowę określającą zasady finansowania działalności instytucji kultury przez organizatora?

Instytucja co roku podpisywała umowę w sprawie finansowania działalności kulturalnej z gminą. Nowy skarbnik twierdzi, że umowa nie jest potrzebna, a wystarczy jedynie uchwała rady gminy w sprawie budżetu na 2022 r.
Czy skarbnik ma rację?

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury jego zastępcy

W samorządowej instytucji kultury dotychczasowy dyrektor zrezygnował z pracy i z pełnienia swoich obowiązków z końcem grudnia 2021 r.
Organizator zamierza powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury na okres jednego roku dotychczasowemu zastępcy dyrektora, który ma umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.
Czy obecny zastępca dyrektora po okresie powierzenia mu pełnienia obowiązków dyrektora nadal zostaje na swoim stanowisku?
Czy organizator (burmistrz) może na okres powierzenia obowiązków dyrektora zawrzeć z dotychczasowym zastępcą porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?

Narzucenie bibliotece prowadzenia określonej działalności gospodarczej przez organizatora

Gminny ośrodek kultury w ramach swojej działalności zajmuje się m.in. przewozem dzieci niepełnosprawnych za pomocą posiadanych środków transportu. Usługi te są finansowane z budżetu gminy. Ze zmiany wprowadzonej do statutu biblioteki wynika, że w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność statutową biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na m.in. świadczeniu usług przewozowo-transportowych i wynajmie lokali. Wprowadzone do statutu zmiany organizator uzasadnił tym, że biblioteka może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą i czerpać z niej zyski. Biblioteka nie posiada swoich lokali ani samochodów. Lokale dzierżawi od gminy na podstawie umowy najmu. Prawdopodobnie gmina będzie chciała przerzucić na bibliotekę świadczenie usług przewozowo-transportowych, podczas gdy celem i misją biblioteki jest propagowanie czytelnictwa, a nie świadczenie usług transportowych.
Czy dyrektor biblioteki może odmówić wójtowi, jeżeli postanowi obciążyć bibliotekę dodatkowymi obowiązkami w zakresie świadczenia takich usług, i jakich powinien użyć argumentów?

Zlecanie zadań do realizacji przez organizatora

W statucie instytucji kultury w części dotyczącej jej działalności jest zapis, że do zakresu działania instytucji należą m.in. zadania zlecone przez zarząd powiatu, przy czym nie ma szczegółowych zapisów, jakiego typu mogą być to zadania i jaki mają zakres. Od lat starostwo powiatowe organizowało wydarzenia patriotyczne, zapewniając też m.in. gadżety promujące powiat.
Czy organizator może narzucić bądź przekazać te zadania do realizacji przez instytucję kultury?

Istnienie instytucji kultury na terenie gminy

W strukturach instytucji kultury są: gminny ośrodek kultury (GOK), biblioteka z filią, muzeum i informacja turystyczna.
Czy rada gminy może uchwalić włączenie instytucji w struktury urzędu gminy i stworzyć centrum kultury?
Czy na terenie gminy nie powinna działać co najmniej jedna instytucja kultury?

Uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury

Ingerencja organizatora w działalność i organizację instytucji kultury jak np. żądanie zmiany scenariusza organizowanej imprezy; zmiany zakontraktowanej lub zaplanowanej „gwiazdy” na święto miasta; „polecanie” pracowników, których należy zatrudnić; żądanie wglądu w konto instytucji czy oczekiwanie podania szczegółów dotyczących wynagrodzeń pracowników itp. to szara rzeczywistość wielu dyrektorów instytucji kultury.
Jak sobie radzić z tego typu problemami?
Jakich argumentów prawnych używać w dyskusji z organizatorem?
Co to znaczy, że instytucja kultury ma osobowość prawną?

Poprawność rozliczenia imprezy

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową 320 000 zł na imprezę plenerową. Całkowity koszt imprezy wyniósł 550 000 zł brutto (465 000 zł netto). Instytucja wypracowała przychody z imprezy w kwocie 203 000 zł brutto (165 000 netto zł) oraz uzyskała zwrot VAT 48 000 zł. Składając rozliczenie imprezy organizatorowi, instytucja przedstawiła je następująco: koszty brutto – przychody brutto – dotacja celowa – VAT podlegający odliczeniu, tj. 550 000 zł – 203 000 zł – 320 000 zł – 48 000 zł = – 21 000 zł i jest to kwota pozostająca na rachunku bankowym instytucji. Organizator neguje jednak taką formę rozliczenia, za właściwe podając następujące rozliczenie w kwocie netto: przychody netto + dotacja celowa – koszty netto + podatek podlegający rozliczeniu, tj. 165 000 zł + 320 000 zł – 465 000 zł + 48 000 zł = 68 000 zł.
Zatem który sposób rozliczenia imprezy jest właściwy?