parki kulturowe

Jak prawidłowo utworzyć park kulturowy?

• Uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego podejmuje rada po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków • Plan ochrony parku kulturowego sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) • Gminy popełniają błędy przy tworzeniu parków kulturowych