partnerstwo w projektach

Razem raźniej! Partnerzy w działaniach kulturalnych

  • Wspólne działanie poszerza możliwości
  • Partnerstwo to nie sponsoring, ale współdziałanie
  • Warto dzielić się nie tylko swoimi zasobami, ale także wiedzą. To cenna inwestycja

Wkład własny w projekcie wspólnym

Od organizatora biblioteka otrzymała dotację celową na pokrycie wkładu własnego innej instytucji kultury, która jest liderem w projekcie „Informatyzacja bibliotek”. Lider przekazał bibliotece notę księgową zobowiązującą bibliotekę do przekazania wkładu własnego. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt oraz oprogramowania. W ramach kosztów znajdą się również usługi wdrożeniowe.
Jak zaksięgować wpływ dotacji na ten cel oraz przekazanie środków dla lidera projektu?
Czy wydatki na nabyte w ramach projektu środki trwałe, tj. na oprogramowanie oraz usługi wdrożeniowe, powiększą fundusz instytucji kultury?

Lokalne Grupy Działania. Wybrane dobre praktyki w zakresie działalności kulturalnej

  • Lokalne Grupy Działania (LGD) stanowią rodzaj partnerstwa wielostronnego na rzecz rozwoju lokalnego
  • LGD nie tylko zrzeszają instytucje kultury, ale również je tworzą
  • Aktywność w LGD to dla instytucji kultury nie tylko szansa na nawiązanie nowych partnerstw, ale także możliwość realizacji dodatkowych przedsięwzięć i pozyskiwania dodatkowych funduszy

Przelew środków na rachunek lidera umowy partnerskiej

Samorządowe centrum kultury (CK) jest partnerem w projekcie, który realizuje lokalne stowarzyszenie. W ramach partnerstwa CK ma pokryć pewne koszty dotyczące realizacji projektu.
Stowarzyszenie proponuje, aby w umowie partnerskiej zawrzeć zapis, że centrum kultury przeleje na rachunek stowarzyszenia ustaloną kwotę na pokrycie kosztów. Centrum kultury uważa, że bardziej zasadne byłoby, gdyby stowarzyszenie wystawiło fakturę lub refakturę.

  • Które rozwiązanie jest prawidłowe?
  • Czy CK może przelać środki na konto stowarzyszenia?