pełnienie obowiązków dyrektora

Oświadczenie majątkowe osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytucji kultury

Organizator powierzył pracownikowi instytucji kultury pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury na pół roku.
Czy pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe, a jeśli tak, to do kiedy?

Pełniący obowiązki dyrektora

Dyrektor instytucji kultury pełnił swoją funkcję 7 lat. Okres powołania zakończył się w sierpniu 2019 r. Od tego czasu aż do sierpnia 2020 r., czyli czasu przejścia na emeryturę, powierzono mu, zarządzeniem burmistrza, dalsze pełnienie obowiązków dyrektora.
Jaki jest obecnie status pełniącego obowiązki dyrektora: czy jest on dyrektorem czy pracownikiem? Jest to istotne z uwagi na wysokość odprawy emerytalnej.
Na podstawie jakich dokumentów powinno się powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora zgodnie z art. 16a Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Nagroda roczna dla pełniącego obowiązki dyrektora

Z końcem kwietnia 2019 r. prezydent miasta powołał szeregowego dotychczas pracownika muzeum jako pełniącego obowiązki dyrektora przez okres jednego roku. Czy nagroda roczna, wypłacana pracownikom zgodnie z regulaminem wynagradzania na koniec roku, należy się również obecnemu p.o. dyrektora za wcześniej przepracowane 4 miesiące, czy po zamknięciu roku i sporządzeniu wszystkich sprawozdań za 2019 r.?
Od października 2019 r. pracownicy gminnego ośrodka kultury, dotychczas instruktorowi plastyki, wójt gminy powierzył obowiązki dyrektora. Instytucja co rok przyznaje swoim pracownikom nagrody. W jaki sposób można przyznać nagrodę p.o. dyrektora za pracę, którą wykonywała pracownica jako instruktor do października? Kto tę nagrodę może przyznać?

Powierzenie obowiązków dyrektora

Dyrektor gminnego ośrodka kultury (GOK) odszedł na emeryturę. Organizator zamierza powierzyć obowiązki dyrektora pracownikowi tej instytucji (obecnie instruktor).
Jakim dokumentem i z jaką datą to powierzenie obowiązków powinno nastąpić?
Czy w związku z tym należy rozwiązać z instruktorem dotychczasową umowę o pracę?

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora bez wypowiedzenia umowy o pracę

Jednostkę budżetową przekształcono w kwietniu 2016 r. w instytucję kultury. Dotychczasowy kierownik został przeniesiony razem z pracownikami do nowej instytucji i powierzono mu pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury do czasu powołania dyrektora. Organizator jednak zastrzegł, że powierzenie obowiązków nie powoduje przekształcenia umowy o pracę w stosunek pracy z powołania i nie rozwiązał poprzedniej umowy o pracę na czas nieokreślony. Obecnie organizator ogłosił konkurs na dyrektora, w którym pełniący obowiązki dyrektora nie będzie startować. Etaty zaplanowane w schemacie organizacyjnym są wykorzystane.
Jaka będzie sytuacja pełniącego obowiązki dyrektora po wyborze nowego dyrektora?
Czy straci pracę?

Pełniący obowiązki dyrektora instytucji kultury — stanowisko bez podstawy prawnej

Czy organizator może powołać osobę pełniącą obowiązki dyrektora i czy takie działanie jest zgodne z przepisami?

Czy organizator może zmusić pracownika instytucji kultury do pełnienia funkcji dyrektora?

Organizator przeprowadził konkurs na dyrektora instytucji kultury, ale nie powołał nowego. Powołał na to stanowisko głównego księgowego jako p.o. dyrektora.

  • Czy niepowołanie na dyrektora kandydata wyłonionego w konkursie jest zgodne z przepisami?
  • Czy to prawda, że gdyby organizator wskazał na to stanowisko pracownika instytucji kultury, to pracownik ten nie mógłby odmówić jego przyjęcia?

Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora i zastępstwo podczas jego nieobecności

Pytanie W instytucji kultury nie ma zastępcy dyrektora. Zgodnie ze statutem dyrektor jest jedyną osobą uprawnioną do reprezentowania jej na zewnątrz. Czy dyrektor instytucji może: upoważnić kierownika administracyjnego do wykonywania wobec niego czynności z zakresu prawa pracy i gdzie to zapisać — w pełnomocnictwie czy regulaminie? Czy czynności tych powinien dokonywać bezpośrednio burmistrz? podczas zwolnienia lekarskiego podpisywać dokumenty instytucji, […]

Wynagrodzenie p.o. dyrektora instytucji kultury

Pracownik instytucji kultury został powołany na p.o. dyrektora. W powołaniu jest zapis o wysokości dodatku. Czy do dotychczasowego wynagrodzenia pracownika należy doliczyć wynagrodzenie dla p.o. dyrektora ze stawką zasadniczą? Pracownik nadal wykonuje swoje obowiązki oraz dodatkowo obowiązki p.o. dyrektora.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

W związku z prowadzonym postępowaniem przez prokuraturę przeciwko dyrektorowi instytucji organizator odwołał go ze stanowiska. Jednak dyrektor zdążył jeszcze w wypowiedzieć umowę o pracę jednemu z pracowników w trybie dyscyplinarnym. Zwolnienie jest krzywdzące dla pracownika i niesprawiedliwe. Czyn, który uznano za podstawę do rozwiązania umowy o pracę w ten sposób, nie został popełniony. Ponieważ w instytucji nie ma stanowiska zastępcy dyrektora, organizator powołał do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora osobę pełniącą obowiązki dyrektora. Czy taka osoba może unieważnić lub odwołać rozwiązanie umowy o pracę z tym pracownikiem i przywrócić go na wcześniej zajmowane stanowisko? W jaki sposób to zrobić, aby było to skuteczne i zgodne z przepisami?

Obowiązek składania oświadczenia majątkowego

Na czas swojej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, a następnie urlopem macierzyńskim dyrektor instytucji kultury, upoważnił pracownika do pełnienia zastępstwa. Czy pracownik zastępujący dyrektora musi złożyć oświadczenie majątkowe?

Osoba pełniąca obowiązki dyrektora w instytucji kultury

Na jaki czas wójt może powołać osobę pełniącą obowiązki dyrektora instytucji kultury?