PIT-4R

Brak oświadczenia autora o przekroczeniu limitu autorskich kosztów uzyskania przychodów

W zawartej z autorem umowie o dzieło instytucja kultury ustaliła 50% koszty uzyskania oraz wypłatę wynagrodzenia w dwóch ratach. Po wykonaniu pierwszego etapu dzieła instytucja naliczyła koszty uzyskania 50%, ale po wykonaniu drugiego etapu — na ustną prośbę autora — uwzględniono 20% kosztów uzyskania przychodów. Po kilku miesiącach kontrola zakwestionowała takie rozliczenie umowy o dzieło i niepotrącanie kosztów w wysokości 50%.

  • Czy bez pisemnego oświadczenia wykonawcy dzieła instytucja miała prawo naliczyć koszty 20%?
  • Czy oświadczenie złożone w roku bieżącym pozwala na skorygowanie kosztów?
  • Jak skorygować PIT-4 i PIT-11?

Nowe zasady składania formularzy podatkowych

• Formularze PIT, które sporządzają instytucje kultury jako płatnicy, oraz zeznanie CIT-8 trzeba składać w wersji elektronicznej • Składanie formularzy w wersji papierowej jest możliwe u płatników sporządzających formularze PIT dla nie więcej niż 5 podatników • Nowe zasady składania formularzy podatkowych mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Korekta podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów cywilnoprawnych

Kontrola ZUS w ośrodku kultury zakwestionowała prawidłowość zawieranych umów o dzieło w latach 2011–2013. W konsekwencji ośrodek kultury przekwalifikował umowy z umów o dzieło na umowy-zlecenie. Ta zmiana spowodowała naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Składki należne na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne będą finansowane ze środków zleceniodawcy w 2014 r. Jak należy zaksięgować zapłacone składki i co może być podstawowym dokumentem do ich zaksięgowania? Czy należy skorygować zapłacony w latach 2011–2013 podatek dochodowy?

W lutym instytucje kultury muszą sporządzić PIT za 2010 r.

• Instytucje kultury są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych • Dlatego mają obowiązek sporządzić odpowiednie formularze PIT • Otrzymują je pracownicy i urzędy skarbowe