PIT-8C

Przyznanie nagrody przez muzeum

Prywatna osoba przekazała muzeum znalezisko archeologiczne (skarb), które znalazła na polu. Osoba ta dostała od konserwatora zabytków dyplom z podziękowaniem.
Czy muzeum może nagrodzić tę osobę nagrodą pieniężną 3000 zł i czy od tej nagrody trzeba odprowadzić podatek?

Zleceniobiorca prowadzący działalność gospodarczą a obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Instytucja kultury zawarła umowę-zlecenie, na podstawie której artysta (zleceniobiorca) świadczy usługi (cykl koncertów) na jej rzecz. Zleceniobiorca prowadzi działalność gospodarczą, więc instytucja nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od jego wynagrodzenia. Zdarza się jednak, że instytucja ponosi koszty związane z koncertami, które nie wynikają wprost z umowy, np. noclegi czy koszty wyżywienia. Koszty te instytucja ponosi w związku ze świadczonymi usługami.
Czy w przypadku tych dodatkowych świadczeń instytucja powinna wystawić informację PIT-8C?
Czy oświadczenie, że zleceniobiorca świadczy usługi w ramach swojej działalności gospodarczej, powinno mieć formę pisemną?

Świadczenia wykazywane w informacji PIT-8C

  • W przypadku wykupienia polisy dla wolontariuszy po stronie ubezpieczonych przychód nie powstaje, ponieważ nie ma możliwości przypisania kwoty przychodu konkretnemu podatnikowi, zatem PIT-8C nie wstawia się
  • Kwotę wypłaconego zleceniobiorcy zasiłku chorobowego wykazuje się nie w PIT-11, lecz w PIT-8C
  • Zdaniem Ministra Finansów umorzenie opłat za nieterminowy zwrot książek nie powoduje u czytelnika powstania przychodu w rozumieniu updof

Nocleg zapewniony uczestnikom zorganizowanego pleneru

Instytucja kultury organizuje konkurs fotograficzny, w którym za 15 zł biorą udział uczestnicy z całej Polski. Wyróżnieni uczestnicy przyjeżdżają do instytucji, aby odebrać nagrody i uczestniczyć w plenerze. Instytucja zapewnia im nocleg. Z noclegu oprócz zwycięzców będą korzystać zaproszeni fotografowie uczestniczący w plenerze. W zamian za uczestnictwo w plenerze wszyscy uczestnicy przekażą swoje zdjęcia z pleneru wraz z prawami autorskimi instytucji.
Czy w takim przypadku uczestnikom należy doliczyć przychód z tytułu noclegu i wystawić PIT-8C?

Obowiązki instytucji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do 1 lutego 2016 r.

  • Do 1 lutego 2016 r. instytucje muszą złożyć deklaracje PIT-4R i 8AR
  • W tym samym terminie składają inne informacje podatkowe oraz rozliczenie podatku za pracownika, o ile wybiorą formę papierową
  • Deklaracje i informacje podatkowe płatnicy zasadniczo składają w wersji elektronicznej

Nieodpłatne świadczenia dla artystów w pytaniach i odpowiedziach

• W przypadku zawarcia umowy z agencją artystyczną instytucja kultury nie ma wobec artystów żadnych zobowiązań podatkowych • Dodatkowe świadczenia dla artystów, które nie są związane z realizacją występu, należy opodatkować • Instytucja kultury zwraca artystom koszty podróży tylko wtedy, gdy tak stanowi zawarta z nimi umowa

Nowe zasady składania formularzy podatkowych

• Formularze PIT, które sporządzają instytucje kultury jako płatnicy, oraz zeznanie CIT-8 trzeba składać w wersji elektronicznej • Składanie formularzy w wersji papierowej jest możliwe u płatników sporządzających formularze PIT dla nie więcej niż 5 podatników • Nowe zasady składania formularzy podatkowych mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Umorzenie opłat za przetrzymanie książek stanowi przychód czytelnika

Biblioteka publiczna — zgodnie z regulaminem pobiera od czytelników opłaty z tytułu przetrzymywania materiałów bibliotecznych. Zarówno w Ustawie z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), jak i w regulaminie biblioteki znajduje się sformułowanie, że jest to opłata za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych a nie kara. Zdarzają się jednak sytuacje, że dyrektor biblioteki na umotywowany wniosek czytelnika umarza te opłaty w części lub w całości.
Zgodnie z regulaminem dyrektor może umorzyć do 50% opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych, a w przypadku udokumentowania wniosku — do 60% tej opłaty. Umorzenie nie może jednak przekroczyć 500 zł. Czy kwota umorzenia stanowi przychód czytelnika i czy na tę kwotę trzeba mu wystawić PIT-8C?

Nieodpłatne świadczenie usług w instytucji kultury

Samorządowy ośrodek kultury ma zamiar zawrzeć umowę na występ podczas corocznej imprezy plenerowej z artystą prowadzącym działalność gospodarczą. W umowie zapisano, że oprócz wynagrodzenia artysta ma również zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Wyżywienie i zakwaterowanie zapewni hotel w ramach zawartej z ośrodkiem kultury umowy o nieodpłatnym świadczeniu usług. Czy w takim przypadku artysta otrzymuje nieodpłatne świadczenie i instytucja kultury ma obowiązek wystawienia PIT-8C?

Lutowe PIT-y instytucji kultury jako płatnika

bull; Do końca lutego 2014 r. instytucje kultury powinny wystawić swoim pracownikom i współpracownikom informacje PIT-11 i ewentualnie PIT-8C oraz IFT-1/IFT-1R bull; Instytucje, które otrzymały od pracowników PIT-12, powinny do końca lutego 2014 r. rozliczyć ich podatek dochodowy za 2013 r. w zeznaniu PIT-40 bull; Za niedopełnienie tych obowiązków grozi grzywna z Kodeksu karnego skarbowego

Koszty poniesione przez współorganizatora koncertu

Wraz z agencją koncertową jesteśmy współorganizatorami festiwalu, który odbywa się w naszej siedzibie. Zgodnie z umową jesteśmy zobligowani do zabezpieczenia miejsc noclegowych dla artystów (wynagrodzenia za koncert płaci agencja) oraz zapłatę biletu lotniczego za artystę zagranicznego. Z umowy wynika, że pokrywamy 50% kosztów noclegów. Nie mamy danych personalnych artystów.
Czy w takiej sytuacji powinniśmy wystawić PIT-8C na każdą osobę, której zapewniamy nocleg i koszty podróży? Czy — na przyszłość — możemy postanowić, że na podstawie umowy organizator ponosi wszystkie koszty i zgodnie z tą umową obciąża nas fakturą VAT za współorganizację tego przedsięwzięcia?

Pokrycie kosztów noclegu osób przygotowujących wystawę

Nasze muzeum wypożyczyło wystawę z innego muzeum. Z umowy użyczenia wynika, że zobowiązujemy się do pokrycia kosztów transportu tej wystawy oraz pokrycia kosztów noclegu pracowników muzeum użyczającego na czas montażu i demontażu tej wystawy. Czy i powinniśmy wysłać informację do użyczającego o wysokości poniesionych kosztów noclegów, które użyczający doliczy do przychodu swoich pracowników, czy może wystawić informację PIT-8C dla osób korzystających z noclegu?