plan finansowy

Czy trzeba stosować formułę dotyczącą planu finansowego narzuconą przez organizatora?

Organizator nakazał instytucji kultury stosowanie następującej formuły w planie finansowym: przychody – koszty + dotacje na inwestycje – dotacje na inwestycje + stan należności na początek okresu (wartość dodatnia) – stan należności na koniec roku (wartość ujemna) + stan zobowiązań na początek okresu (wartość ujemna) + stan zobowiązań na koniec okresu (wartość dodatnia) + stan środków pieniężnych na początek roku + stan środków na koniec roku + amortyzacja inna niż z finansowana dotacji + wartość sprzedanych towarów i materiałów.
Czy taka formuła jest prawidłowa?

Środki obrotowe w planie finansowym instytucji kultury

Instytucja otrzymała od organizatora schemat, w jakim powinna przygotować plan finansowy. Środki obrotowe występują w nim pod przychodami i kosztami, a w osobnej pozycji są środki pieniężne.
Co instytucja kultury powinna ująć w pozycji stan środków obrotowych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego?

Zmiana planu finansowego

W jaki sposób wprowadzić do planu finansowego domu kultury środki pozyskane w ramach projektu?
Czy każda zmiana budżetu musi być zgłaszana do organizatora?

Impreza kulturalna bez zabezpieczenia środków na jej koszty

Instytucja ma pomysł na zorganizowanie wydarzenia, którego koszty znacznie przekraczają założony budżet. Główny księgowy planuje, że sfinansuje te wydatki z dochodów ze sprzedaży biletów. Dodatkowo chce podjąć współpracę z organizatorem i miejską spółką, które byłyby gwarantem posiadania odpowiednich środków finansowych w momencie podpisywania umów i zaciągania innych zobowiązań.
Czy instytucja może podjąć się takiego zadania?

Przeznaczenie środków niewykorzystanych na wynagrodzenia

Czy środki zaplanowane w planie finansowym na wynagrodzenia biblioteka może częściowo przeznaczyć na inne cele statutowe?

Zatwierdzenie planu finansowego w razie nieobecności dyrektora

Dyrektor jest na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Wcześniej wydał upoważnienie dla jednego z pracowników do zastępstwa w bieżących sprawach instytucji.
Kto w takiej sytuacji ma zatwierdzić projekt planu finansowego?

Plan finansowy w pytaniach i odpowiedziach

  • Plan finansowy instytucji powinien zawierać przychody i koszty prowadzonej działalności
  • Plan finansowy może się różnić od sprawozdania z jego wykonania tylko wtedy, gdy sprawozdanie jest bardziej szczegółowe niż sam plan
  • Dofinansowanie ujmuje się w planie finansowym w momencie jego wpływu

Zwrot składek z ZUS do organizatora

Instytucja kultury otrzymała zwolnienie z tytułu opłacania składek za listopad 2020 r. Umorzone składki zaksięgowano w 2021 r. zapisem Wn 220 „Rozrachunki publicznoprawne” / Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Zwrot składek został dokonany na rachunek bankowy. Zaksięgowano go zapisem Wn 130 „Rachunek bankowy” / Ma 220 „Rozrachunki publicznoprawne”. Z organizatorem ustalono, iż kwotę składek opłaconych z dotacji należy zwrócić na jego rachunek bankowy.
Jak zaksięgować zwrot kwoty składek do ZUS organizatorowi i jak opisać przedstawioną sytuację w planie finansowym?

Nieprzyjęcie przez organizatora informacji o zmianie planu finansowego

Urząd gminy nie przyjmuje zmiany planu finansowego w związku z umorzeniem składek na ZUS — skarbnik gminy poinformował o tym dyrektora instytucji kultury ustnie. Instytucja nie ma potwierdzenia w dokumentach, że organizator został o tym poinformowany.
Czy gdyby za miesiące od stycznia do marca 2021 r. instytucja opłaciła 50% składek do ZUS ze środków z działalności gospodarczej, to musiałaby powiadomić organizatora o zmianie planu finansowego?

Ujmowanie zakupów inwestycyjnych w planie finansowym oraz w sprawozdaniach z wykorzystania dotacji

Instytucja kultury, która częściowo odlicza VAT, otrzymała wytyczne dotyczące ujmowania w planie oraz w sprawozdaniu z wykonania planu zadań inwestycyjnych. Organizator interpretuje metodę kasową w ten sposób, że instytucje powinny mieć w planie, a później w sprawozdaniach z wykonania planu, ujęte zadania inwestycyjne w kwotach brutto.
Organizator sugeruje ujmowanie w planach zakupy inwestycyjne w kwotach brutto niezależnie od sposobu ich finansowania – czy to z dotacji celowej, czy to ze środków własnych.
Do tej pory we wnioskach o dotacje celowe na zakup środków trwałych instytucja szacowała kwoty w wartości netto + VAT niepodlegający odliczeniu. Nie zwracała się o przyznanie dotacji celowej w kwotach brutto, gdyż wtedy zgodnie z umową musiałaby zwracać część dotacji w wysokości VAT, który by odzyskała. Umowy dotyczące przyznania dotacji celowej na inwestycje zobowiązują instytucję do składania rozliczenia.
Czy rozliczenie dotacji powinno być w takim przypadku adekwatne do ujęcia w planie i składane w wartościach brutto z faktur?
Czy ujmowanie zakupów inwestycyjnych w planach w kwotach brutto przy częściowym odliczaniu VAT jest prawidłowe?
Na czym polega metoda kasowa ujmowania zakupów inwestycyjnych w planach oraz sprawozdaniach?
Czy metoda ta dotyczy zarówno finansowania zakupów inwestycyjnych dotacją celową, jak i sfinansowanych ze środków własnych instytucji?

Zwrot niewykorzystanej dotacji w planie finansowym i księgach rachunkowych

Pytania dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej. Niewykorzystaną do końca roku budżetowego kwotę dotacji zwraca się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 31 stycznia następnego roku (art. 251 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych).
W jaki sposób ująć w planie finansowym instytucji kwotę zwróconej organizatorowi dotacji podmiotowej?
Czy w związku ze zwrotem dotacji zobowiązanie wobec organizatora należy zaksięgować w księgach w chwili naliczenia (styczeń), czy w roku, którego dotacja dotyczy?

Umorzenie lub zwrot składek ZUS za listopad 2020 r. w księgach rachunkowych, sprawozdaniu i planie finansowym oraz w CIT-8

Wiele instytucji kultury złożyło wnioski o zwrot lub umorzenie składek ZUS za listopad 2020 r. Decyzje ZUS najczęściej wydał w styczniu 2021 r.
Jak ująć w księgach 2020 i 2021 r. umorzenie/zwrot składek na ZUS za listopad 2020 r. w styczniu tego roku?
Jaki wpływ ma umorzenie/zwrot składek na rozliczenie dotacji podmiotowej, skoro kwotę umorzenia/zwrotu trzeba zwrócić organizatorowi?
Czy to umorzenie/zwrot wpływa na rozliczenie CIT-8 za 2020 r. i wynik finansowy? Czy trzeba zmieniać plan finansowy?