plan finansowy

Wykonanie planu finansowego i rozliczenie dotacji

Jak powinno wyglądać sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz rozliczenie dotacji podmiotowej — po kosztach czy po wydatkach?
Czy dopuszczalne jest, aby dotacja podmiotowa przyznana w 2022 r. obejmowała wydatki roku 2022 oraz zobowiązania przechodzące na rok 2023? Czy powinna być wydatkowana w całości w 2022 r.?

Dodatek węglowy w planie finansowym i ewidencji księgowej

Ośrodek kultury otrzymał od organu prowadzącego dodatek dla podmiotów niebędących gospodarstwami z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Czy dodatek węglowy wypłacony instytucji kultury zwiększa jej plan finansowy, czy też traktowany jest jako pomniejszenie kosztów bieżącej działalności i nie wpływa na zwiększenie planu?
Na jakie konto należy zaksięgować ten przelew i z jaką klasyfikacją?

Koncert w przyszłym roku

Czy instytucja kultury, nie mając jeszcze zatwierdzonego planu finansowego na 2023 r., może podpisać w tym roku umowę na koncert, który miałby odbyć się przyszłym roku? Wszystkie płatności z nim związane byłyby realizowanie w 2023 r.

Remont pomieszczeń w obcym środku trwałym — wykazanie kosztów w planie finansowym

Instytucja kultury oprócz działalności kulturalnej prowadzi działalność gastronomiczną wpisaną do działań statutowych. W celu rozwinięcia tej działalności zamierza z własnych przychodów przeprowadzić remont pomieszczeń w obcym środku trwałym o wartości 50 000 zł.
W jaki sposób ująć takie wydatkowanie w planie finansowym oraz jak rozliczyć podatek od osób prawnych?

Środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym

Pytania dotyczą środków pieniężnych pozostałych z lat ubiegłych.
W której pozycji planu finansowego wykazać środki pieniężne pozostałe z lat ubiegłych, oprócz oczywiście środków pieniężnych na początek roku, i na co można przeznaczyć środki z lat ubiegłych?
Czy powinno się przeznaczyć środki pieniężne własne z zeszłego roku na inwestycje, aby nie powstała strata?
Czy w planie finansowym można zaplanować stratę?

Czy trzeba stosować formułę dotyczącą planu finansowego narzuconą przez organizatora?

Organizator nakazał instytucji kultury stosowanie następującej formuły w planie finansowym: przychody – koszty + dotacje na inwestycje – dotacje na inwestycje + stan należności na początek okresu (wartość dodatnia) – stan należności na koniec roku (wartość ujemna) + stan zobowiązań na początek okresu (wartość ujemna) + stan zobowiązań na koniec okresu (wartość dodatnia) + stan środków pieniężnych na początek roku + stan środków na koniec roku + amortyzacja inna niż z finansowana dotacji + wartość sprzedanych towarów i materiałów.
Czy taka formuła jest prawidłowa?

Środki obrotowe w planie finansowym instytucji kultury

Instytucja otrzymała od organizatora schemat, w jakim powinna przygotować plan finansowy. Środki obrotowe występują w nim pod przychodami i kosztami, a w osobnej pozycji są środki pieniężne.
Co instytucja kultury powinna ująć w pozycji stan środków obrotowych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego?

Zmiana planu finansowego

W jaki sposób wprowadzić do planu finansowego domu kultury środki pozyskane w ramach projektu?
Czy każda zmiana budżetu musi być zgłaszana do organizatora?

Impreza kulturalna bez zabezpieczenia środków na jej koszty

Instytucja ma pomysł na zorganizowanie wydarzenia, którego koszty znacznie przekraczają założony budżet. Główny księgowy planuje, że sfinansuje te wydatki z dochodów ze sprzedaży biletów. Dodatkowo chce podjąć współpracę z organizatorem i miejską spółką, które byłyby gwarantem posiadania odpowiednich środków finansowych w momencie podpisywania umów i zaciągania innych zobowiązań.
Czy instytucja może podjąć się takiego zadania?

Przeznaczenie środków niewykorzystanych na wynagrodzenia

Czy środki zaplanowane w planie finansowym na wynagrodzenia biblioteka może częściowo przeznaczyć na inne cele statutowe?

Zatwierdzenie planu finansowego w razie nieobecności dyrektora

Dyrektor jest na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Wcześniej wydał upoważnienie dla jednego z pracowników do zastępstwa w bieżących sprawach instytucji.
Kto w takiej sytuacji ma zatwierdzić projekt planu finansowego?

Plan finansowy w pytaniach i odpowiedziach

  • Plan finansowy instytucji powinien zawierać przychody i koszty prowadzonej działalności
  • Plan finansowy może się różnić od sprawozdania z jego wykonania tylko wtedy, gdy sprawozdanie jest bardziej szczegółowe niż sam plan
  • Dofinansowanie ujmuje się w planie finansowym w momencie jego wpływu