plan kont

Sprzedaż materiałów bezpośrednio odpisanych w koszty

Galeria zakupiła płyty OSB do realizacji wystawy i wykonania konstrukcji. Ich zakup został zaksięgowany w koszty użycia materiałów (konto 411). Po zakończeniu wystawy i rozebraniu konstrukcji część materiałów galeria chce sprzedać jako niepełnowartościowe. Wartość materiałów w cenie zakupu to 4000 zł, natomiast po wycenie komisji i akceptacji dyrektora wartość tych materiałów wynosi 1500 zł. Galeria nie prowadzi ewidencji na koncie materiałów.
Jak zaksięgować poszczególne operacje i jakie należy utworzyć konta?
Jakich należy dokonać księgowań w przypadku sprzedaży tych materiałów po przecenie?

Zmiana planu kont związana z nowelizacją ustawy o działalności kulturalnej

Instytucja w swoim planie kont posiada konta: 800 „Fundusz instytucji — mienie wydzielone” i 801 „Fundusz instytucji — mienie nabyte”.
Czy w związku z ostatnimi zmianami należy utworzyć następne konto 803 „Fundusz rezerwowy” i przeksięgować na to konto zysk za 2014 r. zaksięgowany dotychczas na koncie „Fundusz instytucji — mienie nabyte”?
Czy zamiast konta funduszu nabytego można utworzyć konto „Fundusz rezerwowy”, na który zostanie przeksięgowany zysk za 2014 r.?
Czy wartość niezamortyzowanej części środka trwałego (otrzymanego nieodpłatnie od organizatora w momencie tworzenia instytucji) należy przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów?

Likwidacja konta 013 i postępowanie z niskocennymi środkami trwałymi w gminnym ośrodku kultury

  • Czy można zlikwidować w ZPK konto 013 „Środki trwałe amortyzowane jednorazowo” (takie konto widnieje od dawna w stosowanym w GOK planie kont)?
  • Czy sposób ujęcia środków trwałych o niskiej wartości wpływa na zasady ich finansowania?
  • Czy po likwidacji konta 013 niskocenne składniki majątku polegają na inwentaryzacji i na jakich zasadach je likwidować?

Zmiana zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w ciągu roku obrotowego

Czy w trakcie roku możliwe jest dodanie kont syntetycznych oraz analitycznych w planie kont?