plan naprawczy

Organizator nie może przekazywać dotacji na pokrycie straty instytucji kultury

Instytucja kultury w 2012 r. sporządziła bilans, który zatwierdziła rada gminy. W 2013 r. w bilansie małej instytucji kultury z poprzedniego roku odkryto niedopatrzenie. Błąd został skorygowany o kwotę 18 000 zł, ale spowodowało to powstanie straty przewyższającej fundusz podstawowy instytucji.

  • Czy instytucja powinna zwrócić się do organizatora o wydanie uchwały w sprawie dalszego postępowania z powstałą stratą?
  • Czy organizator może wyrównać stratę, podnosząc dotację albo przekazując dotację celową na pokrycie straty?
  • Czy organizator może nakazać instytucji wprowadzenie oszczędności i pokrywanie straty przez kolejne lata?