podatek od nagrody w konkursie

Nagrody określone w regulaminie konkursu

Biblioteka zorganizowała konkurs literacki. Osobom, które otrzymały wyróżnienia w konkursie, ufundowano nagrody: pióro o wartości 900 zł oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Od wartości nagrody pieniężnej biblioteka odprowadza zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Niejasna jest natomiast sytuacja pióra, które w regulaminie konkursu nie jest określone mianem nagrody, tylko dowodu uznania.

  • Czy biblioteka może potraktować to pióro jako formę „medalu”?
  • Czy w takiej sytuacji laureatowi należy wystawić PIT-8C?
  • Czy pióro należy potraktować również jako nagrodę rzeczową i odprowadzić od całości wartości podatek zryczałtowany?

Organizacja konkursów w instytucjach kultury a podatki i ewidencja księgowa

• Od wartości nagród wygranych w organizowanych przez siebie konkursach instytucja pobiera 10% podatku dochodowego, chyba że zwycięzca korzysta ze zwolnienia podatkowego • Jeśli wartość nagrody w konkursie przekroczy 760 zł, to zwycięzca zapłaci podatek od wartości całej nagrody • Instytucja, która jest czynnym podatnikiem VAT, powinna najpierw odliczyć VAT od wartości nagrody, a następnie przy wydaniu nagrody — naliczyć VAT