podróż służbowa

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego w jazdach lokalnych

Pracownicy oraz dyrektor centrum kultury używają swoich samochodów w celach służbowych do wyjazdów do świetlic wiejskich i innych obiektów na terenie gminy, w których instytucja prowadzi swoją działalność.
Czy można przyznać im ryczałt za używanie prywatnego samochodu?
Co zrobić w przypadku wyjazdów poza teren gminy, np. do miasta wojewódzkiego (45 km od siedziby instytucji)? Czy jest to już podróż służbowa?

Czas pracy w podróży służbowej

Gminny ośrodek kultury (GOK) organizuje wycieczki dla dzieci i seniorów. Ostatnio zorganizowano dla dzieci następującą: wyjazd o 06:00 (podróż trwała 5 godzin), od 11:00 przez 7 godzin — wizyta w parku rozrywki, a od 18:00 do 23:00 (5 godzin) — droga powrotna. Godziny nocne w zakładzie pracy obowiązują od 23:00 do 07:00. Na ten dzień 8 pracowników opiekujących się 40 dziećmi ma zaplanowany czas pracy od 09:00 do 17:00.
Jak rozliczyć czas pracy na wycieczce?
W jaki sposób zrekompensować czas pracy, aby uniknąć płacenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

Miejsce wykonywania pracy w umowie z animatorami

Gminny ośrodek kultury (GOK) ma siedzibę (biuro i dyrekcja) w gminie miejskiej, a placówki w miejscowościach w gminach wiejskich oddalonych od siebie o maksymalnie 40 km. GOK zatrudnia animatorów kultury, którzy świadczą pracę zarówno w mieście, w którym jest biuro (np. robią zakupy do różnego rodzaju prowadzonych zajęć), jak i w innych miejscowościach.
Co wpisywać w miejscu wykonywania pracy animatorów kultury, jeżeli pracownik pracuje 3 razy tygodniu w miejscowości A, 2 razy w tygodniu w miejscowości B, a może się zdarzyć, że raz w miesiącu będzie pracował w miejscowości C i D?
Czy jeżeli przyjeżdża z gminy wiejskiej w miejscowości A do biura do gminy miejskiej, to jest to podróż służbowa?

Należności z tytułu podróży służbowej powyżej przewidzianego limitu

Dyrektor wrócił z zagranicznej delegacji do Niderlandów. Podczas jej rozliczenia okazało się, że opłata za nocleg za jedną dobę przekroczyła 130 euro, które przewidziano w przepisach jako limit noclegu za dobę w tym kraju, do wysokości którego pracownik korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego i oskładkowania.
Czy w takiej sytuacji nadwyżki ponad limit za nocleg pracownik uzyskuje przychód opodatkowany i oskładkowany? Jeżeli tak, to czy taką nadwyżkę można wprowadzić jako przychód pracownika na oddzielnej liście płac?

Wyjazd służbowy zleceniobiorcy

Ośrodek kultury zatrudnia na umowę-zlecenie osobę, która ma planować i koordynować zajęcia dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ta osoba jednocześnie jest Prezesem Zarządu Uniwersytetu. Jako reprezentant Uniwersytetu pojechała do Warszawy i przyniosła delegację, aby instytucja zwróciła jej koszty podróży.
Czy na podstawie umowy-zlecenia można rozliczyć delegację?

Czas pracy w podróży służbowej

Pracownik przebywał w delegacji 13 godzin (była to wycieczka, otrzymał pełną dietę). W harmonogramie czasu pracy miał zaplanowane 12 godzin (równoważny czas pracy).
Ile godzin pracy uwzględnić w ewidencji czasu pracy — czy według rozliczonej delegacji, czyli 13 godzin, czy według harmonogramu czasu pracy, czyli 12 godzin? Co zrobić z różnicą jednej godziny?

Delegacja dla zleceniobiorcy

W ramach działalności miejsko-gminnego ośrodka kultury (MGOK) działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który ma swój zarząd i prezesa. Prezes w związku z pełnioną funkcją ma dużo wyjazdów. Ta osoba jest również zatrudniona w MGOK na umowę-zlecenie.
Czy prezes może w związku z wyjazdami rozliczać delegację służbową?

Koszty transportu w podróży służbowej

Artyści jako pracownicy instytucji kultury wyjeżdżają na występy. Przewozi ich autokarem firma transportowa. Pracownicy rozliczają delegacje.
Czy koszty usługi transportowej to usługa obca (analitycznie: „Usługi transportowe”), czy pozostałe koszty (analitycznie: „Delegacja”)?

Odpoczynki w delegacji

W instytucji kultury, w której obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy, pracownicy wyjeżdżają np. na festiwale odbywające się w innych miastach.
Planując im harmonogram czasu pracy na 7 dni, kadrowy musi uwzględnić 11-godziną przerwę dobową oraz 35-godzinną przerwę w danym tygodniu.
Czy w części odpoczynku tygodniowego pracownika można wpisać delegację — byłoby to np. 12 godzin, a pozostałą liczbę godzin (np. 23 godziny) uznać za dalszą część przerwy w pracy?

Potwierdzanie delegacji uczestników szkoleń odbywających w pomieszczeniach wynajętych przez instytucję kultury

Pytanie Ośrodek kultury często wynajmuje swoje sale podmiotom zewnętrznym, np. na organizację konferencji. Ośrodek nie jest ich organizatorem, tylko wynajmuje pomieszczenia. Do sekretariatu ośrodka często przychodzą uczestnicy tych wydarzeń z prośbą o podpięczętowanie druku delegacji. Czy pracownicy ośrodka kultury mają obowiązek podbijać te delegacje swoją pieczątką? Pracownicy ośrodka kultury nie mają obowiązku potwierdzania delegacji uczestników szkoleń czy […]

Podróż służbowa w weekend

Pracownicy instytucji kultury w ramach realizacji projektu Erasmus+ wyjeżdżają na zagraniczne podróże służbowe w dni będące dla nich dniami wolnymi od pracy (sobota, niedziela). Do ich obowiązków należy m.in. koordynacja projektu.
Czy tym pracownikom należy zrekompensować wyjazd służbowy przypadający w sobotę i niedzielę dniem wolnym?

Podróż służbowa pracownika na dwóch etatach

Pracownik zatrudniony w dwóch instytucjach kultury (jedna instytucja jest zarządzana przez drugą), wyjeżdża służbowo z chórem młodzieżowym za granicę. W instytucji głównej pracownik ten pracuje na ½ etatu jako kierownik (w tej instytucji ma swoją siedzibę chór, z którym jedzie), a w drugiej jako specjalista muzyk na ¼ etatu (w tej instytucji natomiast odbywają się zajęcia z nauki emisji głosu chóru młodzieżowego). W pierwszej instytucji pracownik świadczy pracę od wtorku do piątku po 5 godzin dziennie, a w drugiej pracuje w piątek i sobotę również po 5 godzin dziennie. Wyjazd chóru ma się odbyć w czwartek, a powrót w niedzielę.
Czy pracownik powinien otrzymać diety z obydwu instytucji czy tylko z jednej?