podróże służbowe

Wynagrodzenie za czas podróży służbowej

Pytania dotyczą rozliczania podróży służbowych w instytucji kultury.
Czy pracownik może zrezygnować z rozliczenia delegacji służbowej i zwrotu kosztów?
Czy jeśli zrezygnuje z otrzymania zwrotu kosztów, musi rozliczyć na delegacji czas podróży służbowej?
Czy pracownik, który świadczy pracę w godzinach od 08:00 do 16:00 i przebywa w jednodniowej delegacji poza miejscem zamieszkania na terenie gminy w godzinach od 08:00 do 15:00, powinien na tę jedną brakującą godzinę wrócić do swojego stałego miejsca pracy i „dopracować” ten czas?

Wyjazd w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

Muzeum samorządowe organizuje dla wszystkich swoich pracowników wyjazd do Muzeum Narodowego w Warszawie. Wyjazd przypada w dzień roboczy i jest finansowany z budżetu muzeum przeznaczonego na szkolenia pracowników, a celem jest zwiedzenie ekspozycji muzealnych oraz konserwatorium muzealnicznego.
Czy pracownikom należy wypisać delegacje, czy powinni wziąć dzień z urlopu?

Czy wyjazd pracownika na szkolenie to delegacja czy część składowa usługi szkoleniowej?

Pracownik, który jedzie na szkolenie do innego miasta, bierze delegację (polecenie wyjazdu służbowego).
Czy jest to koszt podróży służbowej, czy może koszt szkolenia?

Nocleg zapewniony uczestnikom zorganizowanego pleneru

Instytucja kultury organizuje konkurs fotograficzny, w którym za 15 zł biorą udział uczestnicy z całej Polski. Wyróżnieni uczestnicy przyjeżdżają do instytucji, aby odebrać nagrody i uczestniczyć w plenerze. Instytucja zapewnia im nocleg. Z noclegu oprócz zwycięzców będą korzystać zaproszeni fotografowie uczestniczący w plenerze. W zamian za uczestnictwo w plenerze wszyscy uczestnicy przekażą swoje zdjęcia z pleneru wraz z prawami autorskimi instytucji.
Czy w takim przypadku uczestnikom należy doliczyć przychód z tytułu noclegu i wystawić PIT-8C?

Zwrot należności za poniesione koszty wyżywienia i noclegu w czasie wyjazdów służbowych — czy jest przychodem podatkowym?

• Należności z tytułu podróży służbowej z reguły nie są przychodem pracownika • Przychód taki może powstać, jeśli należność przekroczy przewidziany limit, a pracownik zgodzi się przyjąć takie świadczenie • Wówczas przychód może skorzystać ze zwolnienia od podatku po spełnieniu określonych warunków

Używanie prywatnego samochodu i telefonu dyrektora w celach służbowych

Dyrektor instytucji kultury wykorzystuje swój telefon i samochód w celach służbowych. Rachunek za rozmowy telefoniczne obejmuje opłaty abonamentowe, które najczęściej pokrywają całość kosztów, a biling nie zawiera kosztu konkretnej rozmowy, tylko czas jej trwania.

  • Na jakiej podstawie prawnej należy dyrektorowi zwracać koszty związane z używaniem jego prywatnego samochodu i telefonu do celów służbowych?
  • Jeśli należy podpisać z dyrektorem umowę, to jakiej treści i kto powinien ją zawrzeć?
  • W jaki sposób obliczać koszty do zwrotu?
  • Jakie są skutki podatkowe i składkowe takich wypłat?

Faktura za bilet lotniczy pracownika instytucji kultury

W jakie koszty rodzajowe („Usługi obce” czy „Pozostałe koszty rodzajowe”, czyli koszty podróży) zaksięgować fakturę za bilet lotniczy pracownika w związku z zagraniczną podróżą służbową? Fakturę za bilet instytucja kultury zapłaciła przelewem, pracownik nie rozliczał jej w delegacji.

Czas pracy aktorów amatorów i opiekuna teatru amatorskiego

Przy ośrodku kultury działa amatorski teatr. Oprócz mieszkańców aktorami amatorami są też pracownicy ośrodka kultury. Pracownicy ci są zatrudnieni jako instruktorzy — ale nie instruktorzy teatralni — a zakres ich obowiązków nie pokrywa się z obowiązkami instruktora teatralnego.
Jak potraktować czas prób i wystawianych spektakli? Czy próby w teatrze amatorskim zaliczać do godzin pracy tych pracowników? Czy występy lub wyjazdy na przeglądy teatralne można potraktować jako delegacje?
Jak należy obliczyć czas pracy pracownika ośrodka kultury, który wyjeżdża jako opiekun teatru amatorskiego? Pracuje on od poniedziałku do piątku w godziny od 16:00 do 20:00. Na występy lub przeglądy wyjeżdża w piątek o godzinie 12:00, a wraca w niedzielę o 20:00. W tym czasie pełni obowiązki opiekuna uczestników wyjazdu, czyli jest w pracy przez 56 godzin.

Świadczenia pracownicze dla menedżera domu kultury

Dyrektor domu kultury jest zatrudniony na podstawie umowy o zarządzanie (kontrakt menedżerski) zawartej przez wójta gminy.
Kontrakt nie obejmuje wymiaru godzin pracy, lecz dyrektor pracuje więcej niż 4 godziny dziennie.
Czy dyrektorowi zatrudnionemu na umowę cywilnoprawną przysługuje i powinny być finansowane ze środków domu kultury koszty poniesione na:

  • okresowe badania lekarskie,
  • szkolenia okresowe BHP,
  • specjalistyczne szkolenia, warsztaty,
  • podróże służbowe.

Czy takiej osobie przysługuje refundacja okulistycznych badań kontrolnych oraz zakup okularów korekcyjnych?

Dlaczego zasady rozliczania podróży służbowych pracowników instytucji kultury trzeba określić w regulaminie wynagradzania?

• Pracownicy instytucji kultury nie są pracownikami jednostek sfery budżetowej • Rozporządzenie w sprawie krajowych podróży służbowych nie dotyczy bezpośrednio instytucji kultury i jej pracowników i trudno je wprost stosować w instytucji • Postanowienia dotyczące podróży służbowych powinny znaleźć się w regulaminie wynagradzania albo w umowach o pracę pracowników instytucji kultury

Podróże służbowe a czas pracy pracowników instytucji kultury

• Czasu samego dojazdu do miejsca przeznaczenia nie uznaje się za czas pracy pracownika, ponieważ nie pozostaje on wtedy w dyspozycji pracodawcy • Dyrektor instytucji kultury jako pracodawca nie może wydać wiążącego polecenia udania się w podróż służbową własnym samochodem pracownika • Resort pracy stoi na stanowisku, że jeśli pracownik wróci bardzo późno z podróży służbowej, należy mu się 11 godzin odpoczynku dobowego