połączenie instytucji

Odwołanie dyrektorów łączonych instytucji kultury

Czy połączenie instytucji kultury stanowi podstawę do odwołania dotychczasowych dyrektorów instytucji kultury? Czy w takiej sytuacji można zastosować art. 70 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?
Czy z dyrektorem instytucji kultury można rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego połączonych instytucji

Po połączeniu dwóch instytucji kultury powstała nowa instytucja z własną nazwą, NIP i numerem identyfikacyjnym REGON.
Czy sprawozdania finansowe sporządzone na dzień poprzedzający połączenie dwóch instytucji kultury podlegają zatwierdzeniu przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i przesłaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

Sprawozdanie finansowe po połączeniu instytucji kultury

Na podstawie uchwały rady miasta 1 stycznia 2024 r. połączone zostaną dwie samorządowe instytucje kultury. Nowo powstała instytucja (z nowym numerem NIP i REGON) przejmie majątek, należności i zobowiązania łączonych jednostek w zakresie ich dotychczasowej działalności. Na dzień 31 grudnia br. łączone instytucje sporządzą sprawozdania finansowe.
Czy te sprawozdania należy sporządzić przy założeniu kontynuacji czy przy braku kontynuacji działalności?

Połączenie dwóch instytucji kultury — jak je przeprowadzić, nie demotywując ich pracowników?

  • Łączenie instytucji kultury to temat, któremu zwykle przyglądamy się pod kątem wymogów prawnych oraz praw pracowniczych
  • W instytucjach pracują ludzie, a nie paragrafy, dlatego warto się przyjrzeć temu, jak to połączenie wpływa na samopoczucie pracowników i ich motywację do wspólnej pracy
  • Jak zwykle kluczowa jest rola kadry zarządzającej instytucją — powinni szczególnie zwracać uwagę na komunikację oraz równe traktowanie wszystkich pracowników

Przekształcenie biblioteki publicznej

Organizator po wybudowaniu nowego gmachu dla instytucji kultury zamierza utworzyć na terenie gminy jedną instytucję. Obecnie działająca jako jedyna instytucja kultury biblioteka publiczna ma działać jako jedna instytucja z tworzonym centrum kultury.
Jak połączyć lub przekształcić (co byłoby niezgodne z przepisami) bibliotekę, aby stała się nową instytucją?

Środki trwałe po połączeniu instytucji kultury

W centrum kultury oraz bibliotece środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł ujmowano na koncie 010 „Środki trwałe”. W powstałej z połączenia obu instytucji jednostce wprowadzono nową politykę rachunkowości, zgodnie z którą za środki trwałe księgowane na koncie 010 uznaje się te o wartości powyżej 10 000 zł, zaś środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł księguje się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza jednorazowo.
Jak zaksięgować środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł w nowo powstałej instytucji?

Status dyrektora łączonej instytucji kultury

Organizator ma zamiar połączyć dwie instytucje kultury — bibliotekę i centrum kultury — w jedną instytucję. Aktualnie obydwie jednostki mają swoich dyrektorów, w przypadku centrum kultury jest to zatrudnienie w formie kontraktu menadżerskiego na czas określony do 2023 r.
Co dzieje się w przypadku połączenia instytucji z trwającą umową dyrektora instytucji kultury?
Czy organizator może w jej trakcie zwiększyć zakres czynności i odpowiedzialności dyrektora?

Połączenie domu kultury z teatrem

Organizator chce przekształcić dom kultury w teatr. W tym celu powołuje teatr i łączy go z domem kultury działającym od 25 lat. Przez co najmniej 3 miesiące od deklaracji o połączeniu teatr musi istnieć samodzielnie. Organizator chce, aby było to bezkosztowe. Dlatego utworzony teatr przez 3 miesiące nie podejmie żadnej działalności. Został on bowiem powołany jedynie po to, aby połączyć go z domem kultury i w wyniku połączenia nadać połączonej instytucji rangę instytucji artystycznej pod nazwą „teatr”.
Czy przez te 3 miesiące instytucja może być wpisana wyłącznie do rejestru instytucji kultury i nie mieć ani dyrektora, ani głównego księgowego?
Czy może istnieć bez NIP i REGON?
Czy jedynym wymaganym rejestrem dla nowo powołanego teatru jest rejestr instytucji kultury prowadzony przez miasto?

Przekształcenia instytucji kultury w księgach rachunkowych

  • Jeśli organizator przekazuje powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury cały majątek łączonych instytucji, to jest to jej mienie wydzielone
  • Wszystkie środki trwałe będące własnością łączonej instytucji kultury, które otrzymała przy rozpoczęciu działalności, zalicza się do mienia wydzielonego
  • Przejęte w wyniku przekształcenia środki trwałe należy wycenić według wartości rynkowej

Nagroda jubileuszowa przy połączeniu instytucji

Z dniem 30 czerwca 2021 r. nastąpi połączenie dwóch instytucji kultury w jedną o nazwie ośrodek kultury z biblioteką.
Czy pracownicy zlikwidowanej instytucji kultury powinni dostać wypowiedzenia umowy, czy może aneks, potwierdzający, że pracują w instytucji kultury o innej nazwie?
Czy pracownikowi, któremu należy się nagroda jubileuszowa w październiku 2021 r., należy 30 czerwca wypłacić nagrodę jubileuszową? Najprawdopodobniej ten pracownik nie będzie pracował w połączonej instytucji kultury z braku etatów.
Czy jeśli ten pracownik jednak zostanie w połączonej instytucji kultury, to czy dostanie dwie nagrody jubileuszowe — jedną 30 czerwca jako pracownik biblioteki, a drugą w październiku 2021 r. jako pracownik ośrodka kultury i biblioteki?

Konsekwencje pracownicze połączenia instytucji kultury

Z nowym rokiem ośrodek kultury połączy się z biblioteką. Dotychczasowi pracownicy będą pracowali w nowo utworzonej instytucji, tj. w bibliotece centrum kultury.
Czy konieczne jest wypowiedzenie im umów z dniem 31 grudnia 2020 r. i przyjęcie ich na nowych zasadach (niektórzy pracownicy będą mieli inny zakres obowiązków)?

Zmiana nazwy łączonej instytucji kultury po ogłoszeniu połączenia

Czy nazwa samorządowej instytucji kultury podana w uchwale dotyczącej zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury i podana do publicznej wiadomości może być zmieniana w ostatecznej uchwale o połączeniu instytucji?