połączenie instytucji

Połączenie instytucji kultury a uzyskane wcześniej decyzje administracyjne

• Otrzymane przed połączeniem decyzje administracyjne wygasają z chwilą wykreślenia instytucji kultury z rejestru • Nowo powstała instytucja może starać się przenieść na siebie otrzymane wcześniej decyzje • Prawo do przeniesienia decyzji musi bezpośrednio wynikać z przepisów, na podstawie których została ona wydana

Połączenie instytucji kultury po zmianie ustawy o działalności kulturalnej

• Połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu • Organizator musi wydać akt o połączeniu instytucji kultury • Jeśli nowa instytucja powstaje z połączenia instytucji prowadzonych przez dwóch lub więcej organizatorów, konieczna jest także umowa między organizatorami określająca szczegóły połączenia

Jeden dyrektor w dwóch instytucjach kultury

Czy dyrektor jednej instytucji kultury może do czasu połączenia instytucji (ponad 6 miesięcy od chwili podania decyzji do publicznej wiadomości) pełnić również (w tym samym czasie) obowiązki dyrektora drugiej instytucji, aby przygotować obie instytucje do połączenia?

Nowe przepisy dotyczące łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury

• Krajowa Rada Biblioteczna wyda opinię w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury niebędącą biblioteką • Biblioteki publiczne mogą łączyć się z innymi instytucjami kultury, jeśli nie spowoduje to uszczerbku w realizacji dotychczasowych zadań • Połączenie wymaga opinii Rady, właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej, a także zgody ministra kultury

Jak zmierzyć się z wyzwaniem połączenia dwóch organizacji?

• Okres przed i po połączeniu instytucji kultury ma swoje specyficzne zagrożenia • Dobra komunikacja sposobem na integrację zespołów • Pozytywne skutki dobrze przeprowadzonego połączenia pojawią się z upływem czasu

Połączenie i podział instytucji kultury po zmianach

• Od 1 stycznia 2012 r. można połączyć instytucje kultury prowadzące działalność w różnych formach • Dodatkowe obowiązki dotyczą łączenia bibliotek i muzeów • Problemy mogą się pojawić przy połączeniu instytucji artystycznej z inną instytucją kultury