postępowanie sądowe

Zwrot kosztów procesu

Na które konto zaksięgować zwrot kosztów procesu zasądzone dla instytucji na rzecz pracownika, który wygrał sprawę w sądzie pracy?

Naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika

Na podstawie wyroku sądu pracownik instytucji kultury ma naprawić szkodę poprzez wpłatę na rzecz pracodawcy zasądzonej kwoty. W maju wysłano do byłego pracownika wezwanie do zapłaty z terminem płatności na 30 czerwca 2017 r. Do chwili obecnej były pracownik nie wpłacił żadnej kwoty, natomiast niedawno złożył prośbę o rozłożenie na raty zaległej należności.
Czy dyrektor instytucji kultury może wyrazić zgodę na spłatę ratalną zaległości?
Co z odsetkami, jak naliczać i od kiedy?
Czy na tym etapie należy sprawę przekazać komornikowi?

Należności dochodzone na drodze sądowej a odpis aktualizujący wykazany w bilansie

Biblioteka przyjmuje z dużym prawdopodobieństwem, iż należności skierowane na drogę postępowania sądowego nie zostaną odzyskane lub zostaną odzyskane w części, w związku z tym utworzyła odpis aktualizujący na należności główne. Odsetki naliczane są w momencie ich zapłaty, ponieważ datę początkową naliczania odsetek podaje sąd w nakazie. Po dokonaniu księgowań i sporządzeniu bilansu powstała różnica między aktywami i pasywami bilansu w wysokości odpisu aktualizującego.
Jakich księgowań dokonać?

Instytucja kultury w trakcie postępowania przed sądem pracy

• Na pierwszej rozprawie sąd wezwie strony do ugody, której zawarcie znacznie przyspieszy zakończenie procesu • Aby zwiększyć szanse instytucji kultury na wygraną w sporze z pracownikiem, warto zadbać o przedstawienie dowodów, którymi mogą być zeznania świadków, dokumenty, opinie biegłych, a także coraz częściej nagrania z monitoringu czy e-maile • Koniecznie trzeba pilnować przestrzegania wyznaczonych terminów sądowych, ponieważ po ich upływie sąd nie weźmie pod uwagę czynności instytucji kultury

Instytucja kultury jako pozwany przed sądem pracy — wstępne informacje

• Pracownik, który jest niezadowolony z decyzji pracodawcy dotyczącej rozwiązania z nim umowy o pracę lub który uważa, że instytucja wypłaciła mu zbyt małe wynagrodzenie, może zwrócić się do sądu pracy • Instytucja kultury może w procesie występować sama albo działać przez pełnomocnika • Sąd może wezwać instytucję do przedłożenia dokumentów mających wpływ na wyjaśnienie sprawy