powierzenia zarządzania

Powierzenie zarządzania instytucją kultury

• Nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej przewiduje zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych przy wyborze zarządcy instytucji kultury • Przewiduje się powierzenie zarządzania na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury zawartej na czas określony, nie krótszy niż trzy lata • Jeśli zarządcą będzie osoba prawna, umowa powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie dokonywał czynności zarządu